26/1/16

CEG: Boletín semanal de ofertas de empero privado e público, bolsas e formación

Máis información: http://www.ceg.es/docs/8/boletin_do_25_ao_31_de_xaneiro_de_2016.pdf?lang=1

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSAConcello do Corgo: Guía interactiva de empresas

O Concello do Corgo, co obxectivo de potenciar e promocionar o tecido empresarial situado no seu término municipal, abre un espazo na súa páxina web para que todas aquelas empresas, comerciantes e profesionais poidan anunciar os seus servizos, ampliando así a súa área de influenza dun xeito áxil e cómodo.

Concello do Corgo: bolsa de emprego

Máis información: http://www.concellodocorgo.com/servizos/emprego/bolsa-de-emprego.html

CONCELLO DE PONTEVEDRA: Técnico/a Administración Xeral

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO A-1.
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001133

CONCELLO DE PONTEVEDRA: Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, GRUPO A-2.

Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001132

CONCELLO DE PONTEVEDRA: Traballador/a social

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADORA SOCIAL, GRUPO A-2.

Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001138

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO: BOLSA DE EMPREGO


Máis información: http://benempregado.deputacionlugo.org/docs/Bolsa_de_emprego_25-01-16.pdf

http://benempregado.deputacionlugo.org/solicitudes.asp 

24/1/16

CONCELLO DA CORUÑA:


ANUNCIO da convocatoria dunha praza de psicólogo/a C.E. 13/10 e dez prazas de bombeiros do Servizo de Extinción de Incendios C.E. 3/15.
No Boletín Oficial da provincia da Coruña no 239, do 15 de decembro de 2015, publi- cáronse as bases aprobadas por resolucións da concelleira delegada de Facenda e Admi- nistración, por delegación da Xunta de Goberno Local, con datas do 13 de outubro e 18 de novembro de 2015, relativas ás seguintes convocatorias:
– 10 prazas de bombeiros do Servizo de Extinción de Incendios, C.E. 3/15, funcionarios de carreira.
– 1 praza de psicólogo, C.E. 13/10, funcionarios de carreira.
O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde

o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Estas convocatorias e a súas resolucións publicaranse nos boletíns oficiais correspon-
dentes.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160120/AnuncioL130-291215-0001_gl.pdf

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/15/2015_0000011906.pdf