18/12/15

CONVOCATORIA DE 30 PRAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS E PROFESIONAIS E OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS E PROFESIONAIS, NO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIOAMBIENTE E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (Acceso libre).

Especialidades e requisitos de titulación:
- 12 Técnico Superior de Actividades Técnicas e Profesionales (Bacharalato ou Formación Profesional Técnico/a Superior).
- 18 Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales (E.X.B., Graduado en E.S.O. ou Formación Profesional Técnico/a Medio/a)
Prazo: 20 días naturais
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13801.pdf

CONVOCATORIA DE 70 PRAZAS DE ORDENANZA NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO RESERVADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

En Galicia as seguintes:
- 1 Coruña
- 25 Lugo
- 33 Ourense
- 35 Pontevedra.
- 34 Marín (Pontevedra)
Prazo: 20 días naturais


Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13800.pdf

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CONVOCATORIA DE 7 PRAZAS NO CORPO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE ARSENAIS DA ARMADA (Acceso libre).

Especialidades:
- 2 Informática.
- 2 Industriais.
- 1 Arquitecto/a Técnico/a.
- 2 Enxeñeiros/as Técnicos/as Navais.

Prazo: 20 días naturais
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13796.pdf

Concello de Arteixo: 1 Praza de Arquitecto/a Técnico/a

Sistema de selección: oposición libre.
Prazo: 10 días naturais

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/18/2015_0000012009.pdf

OCUPACIÓNS DE DIFÍCIL COBERTURA EN LUGO

Código Descripción Provincia
3151.101.4 FRIGORISTAS NAVALES LUGO
3151.102.5 JEFES DE MÁQUINAS DE BUQUE MERCANTE LUGO
3151.103.6 MAQUINISTAS NAVALES LUGO
3151.104.7 MECÁNICOS DE LITORAL LUGO
3151.105.8 MECÁNICOS NAVALES LUGO
3152.104.4 PILOTOS DE BUQUES MERCANTES LUGO
3152.106.6 SOBRECARGOS DE BUQUES LUGO
3721.104.4 DEPORTISTAS PROFESIONALES LUGO
3722.102.9 ENTRENADORES DEPORTIVOS LUGO
3833.101.5 OFICIALES RADIOELECTRÓNICOS DE LA MARINA MERCANTE LUGO
5110.101.5 COCINEROS DE BARCO LUGO
5821.101.8 AUXILIARES DE BUQUES DE PASAJE LUGO
5821.103.6 CAMAREROS DE BARCO LUGO
5821.104.5 MAYORDOMOS DE BUQUE LUGO
8192.101.0 CALDERETEROS (MAESTRANZAS) LUGO
8192.102.1 ENGRASADORES DE MÁQUINAS DE BARCOS LUGO
8340.101.5 BOMBEROS DE BUQUES ESPECIALIZADOS LUGO
8340.102.6 CONTRAMAESTRES DE CUBIERTA (EXCEPTO PESCA) LUGO
8340.103.7 MARINEROS DE CUBIERTA (EXCEPTO PESCA) LUGO
8340.104.8 MOZOS DE CUBIERTA

Máis información: http://www.sepe.es/indiceOcupaciones/buscar.do?idioma=es#

17/12/15

Deputación de Lugo: creación listaxe de ADMINISTRATIVOS/AS

Comvocatoria para a creación dunha listaxe de administrativos/as sa Deputación Provinvial deLugo.

Prazo presentación de solicitudes: 10 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13099_1.pdf#PAGE=5

DEPUTACIÓN DE LUGO: CONVOCATORIA SELECCIÓN LICENCIADO/A XORNALISMO

ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 4 DE DECEMBRO DE 2015 POLO QUE SE APROBA A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN/HA FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA OCUPAR UNHA PRAZA/POSTO/EMPREGO DE LICENCIADO/A EN XORNALISMO E APROBACIÓN DAS BASES XERAIS E ESPECÍFICAS CORRESPONDENTES. 
 

15/12/15

Convocadas prazas de Facultativos Especialistas da Rede Hospitalaria de Defensa

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
Especialidades:
- Aparato dixestivo
- Obstetricia e Xinecoloxía
 O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 5 de decembro de 2015.
http://boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13223.pdf 

10 prazas de Técnico Especialista da Rede Hospitalaria de Defensa.
O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
Especialidades:
- Ténico especialista en Laboratorio
- Técnico especialista en 
 O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13224.pdf

30 prazas de ATS/DUE da Rede Hospitalaria de Defensa
O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 5 de decembro de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13224.pdf

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CONCELLO DA CORUÑA: 1 PRAZA DE PSICÓLOGO/A

Prazo de solictudes: ata o 26 de decembro de 2015
Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/15/2015_0000011906.pdf

MINISTERIO DE XUSTIZA: CONVOCATORIA OPOSICIÓNS AUXILIO XUDICIAL

Orden JUS/2681/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
 - 752 plazas
- Titulación requerida: ESO o equivalentes

Máis información:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13597.pdf