10/10/15

XUNTA DE GALICIA: publicación listas provisionalesRESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, regulado no Decreto 37/2006, do 2 de marzo.
      Reclamación: prazo de dez (10) días hábiles.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA PARA O CESGAO prazo de solicitudes: ata o 19 de outubro de 2015

Máis información: https://www.cesga.es/es/ofertas_emprego/ofertas/oferta/idUsuarioOferta/0/id/184

CONCELLO DE RIBADEO: LISTADOS DE TÉCNICOS EXTERNOS

Listados de técnicos externos

07/10/2015
O Concello mantén aberto ata o 13 de outubro o prazo para inscribirse nos listados de técnicos externos dos que se dispón no propio Concello.
"Estes listados elabóranse para facilitar aos veciños e veciñas, e demais interesados, a realización de trámites fronte a este Concello para os que se precisa a intervención dun técnico legalmente acreditado. A incorporación a estes listados é voluntaria e libre, e realizase a través do procedemento que garanta a concorrencia e publicidade para todos aqueles profesionais que estean interesados en formar parte dos citados listados, e que á súa vez estean empadroados ou exerzan a súa actividade neste termo municipal", explican desde o Concello. 
E engaden que "a inclusión nestas listaxes non supón ningunha relación do Concello con eles, nin tampouco ningunha preferencia ou orde de clasificación destes, figurando  ordenados estritamente por orde alfabética, sendo a exclusiva elección por parte do veciño ou interesado do técnico que estime convinte de entre todos os que figuren nelas". 
Existen listados, entre outros, de arquitectos, aparelladores, delineantes, enxeñeiros. O impreso de solicitude para poder incorporarse está dispoñible na páxina web do Concello o nas oficinas xerais.

9/10/15

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


HOTUSA PRESENTA EN ADE SU PLAN DE CAPTACIÓN DE TALENTOS


CURSO INFORMÁTICA SARRIA


OFERTA DE EMPREGO: MECÁNICO


Programa Executiva

O Programa Executiva, promovido pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, é un programa gratuito que contribúe a mellora da calidade,da competitividade e da empregabilidade na alta dirección Ten por obxectivo promover ás profesionais galegas a postos de dirección e liderado
Está composto de Seminarios, Talleres, Xornadas de Outdoor Training e Sesions de Coaching.
Máis información: http://www.programaexecutiva.org/?utm_campaign=recordatorio-no-1-programa-executiva-2015&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

Se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

1. Descripción de las plazas
Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, Código A0005, por el sistema general de acceso libre, de las siguientes características:
Tres plazas de traductor de inglés (traducción directa del inglés al castellano), con una segunda lengua extranjera a elegir entre alemán y francés.
Tres plazas de traductor de inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con una segunda lengua extranjera a elegir entre las lenguas oficiales de la Unión Europea, árabe, chino, japonés, noruego, ruso y turco.
2. Proceso selectivo
2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el Anexo I de esta convocatoria, e incluirá la superación de un periodo de prácticas.
2.2 Si a lo largo del proceso selectivo no quedaran candidatos para la cobertura de alguna de las plazas convocadas, el Tribunal podrá acumular éstas en las restantes plazas, sin que, en ningún caso, el número total de plazas pueda ser superior al de las convocadas.
2.3 Para la realización del período de prácticas, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.
 Plazo presentación solicitudes:
 La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al Señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

8/10/15

Obradoiro de emprendemento - Medrando (2 plazas vacantes)

28/10/2015 - 30/10/2015
Horario: 9:00 a 13:00 h.
Duración: 12 h.
Lugar: Edificio Cersia (Rúa Alcalde Raimundo López Pol)
Imparte: Asociación Plataforma polo Emprego
Programa:
I.ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
-A idea de empresa, o emprendemento, o plano de empresa
-Formas xurídicas de empresa e trámites.
-Aspectos básicos da fiscalidade na empresa.
-Documentación básica na empresa.
-Estrutura organizativa e xestión de rrhh.
II.MARKETING E COMERCIALIZACIÓN
-Mercado: clientes, competencia e provedores.
-Ferramentas básicas do marketing: produto: prezo, distribución, publicidade e a comercialización.
-Habilidades para o trato ao cliente.
III.ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRO
-Financiamento (tipos).
-Plan económico e viabilidade económico financeira da empresa.
-Subvencións e axudas (características, trámites e tipos.)

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/formacion/obradoiro-de-emprendemento-medrando

FEIRA DO EMPREGO NA ERA DIXITAL

21 de outubro en Madrid
Encontro entre recrutadores e candidatos.
100 expositores, 50 ponencias, talleres e actividades para adquirir competencias e axudar a atopar un emprego na Era Dixital.
Máis información: http://feriadelempleo.es/

TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL E EMPODERAMENTO PARA MULLERES RURAIS

CONTIDO:
• Emprendemiento a través das TIC.
• Ferramentas TIC de ocio e entretenemento.
• TIC para la formación e o autoaprendizaxe.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Delegación territorial dla Xunta de Galicia (aula de informática)
Ronda da Muralla, nº70, bajo 2º, 27071 Lugo
DATAS E HORARIOS:
Datas: 13, 14, 15, 20, 21, 26, 27 y 28 de Octubre; 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24 y 25 de Novembro; 9, 14, 15 y 16 de Decembro.
Horario: 16:00 a 21:00 horas.
MÁIS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS:
Servizo de Promoción e Cooperación Institucional da
Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.
Email: xornadas.igualdade@xunta.es
Teléfono: 981-545353 / 981-545312.

Máis información: http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/folleto_ceres_lugo.pdf

5/10/15

CURSO: CONDUCIÓN DE AUTOBUSES EN MONFORTE DE LEMOS


CURSO: OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS


CURSO: TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE


PROGRAMA FORMATIVO PARA FUTUROS PROFESIONAIS DAS CASAS NIÑOProcesos selectivos na Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro:


- 1 TRABALLADOR/A SOCIAL
- 1 ADMINISTRATIVO/A
- 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Sistema selectivo: concurso-oposición.
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados a partir de mañá.


Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/05/pdfs/BOE-A-2015-10699.pdf