8/7/15

CURSO GRATUITOS SEMIPRESENCIAIS DIRIXIDOS A MULLERES QUE SE QUEREN INCORPORAR Á VIDA LABORAL


OFERTA DE EMPREGO: COMMUNITY MANAGER

HOSPITAL UNIVERSITARIO ROF CODINA: Convocatoria de un puesto de técnico de gestión y RR HH. (Remata mañá o prazo)

Las bases, temario y modelo de solicitud se pueden descargar aquídocumento o solicitarlas en la Fundación Rof Codina.

Calendario previsto del proceso de selección:
  • 20/06/2015 9:00 Inicio del período de admisión de solicitudes.
  • 09/07/2015 14:00 Fin del período de admisión de solicitudes.
  • 10/07/2015 Publicación provisional de admitidos y excluidos.
  • 16/07/2015 Publicación definitiva de admitidos y excluidos.
  • 23/07/2015 Pruebas de selección.
  • 28/07/2015 Publicación de resultados de las pruebas de selección.
  • 29/07/2015 Convocatoria para la entrevista personal.
  • Entrevista Personal.
  • Publicación definitiva de resultados.

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSACONCELLO DE LÁNCARA: CAMPAÑA INCENDIOS 2015

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE LÁNCARA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA (ENTRE OUTRAS) ”

Información: http://www.concellodelancara.com/sites/default/files/documentos/emprego/convocatoriaprazadeconductormotobomba.pdf

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE LÁNCARA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA NA CAMPAÑA 201

Información: http://www.concellodelancara.com/sites/default/files/documentos/emprego/convocatoriaprazasbrigadaforestal.pdf

BOLSAS INDITEX

XENÉTICA FONTAO, S.A.:

Proceso selectivo da empresa pública Xenética Fontao, S.A:
2 técnicos/as titulados/as en Veterinaria ou Bioloxía, con formación específica en xenética molecular aplicada a especies animais.
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150708/AnuncioG2048-030715-1_gl.html
http://www.xeneticafontao.com/Userfiles/Bases_da_Convocatoria..pdf

Prazo de presentación de solicitudes: 7 días hábiles contados a partir de mañá.

SERGAS: CONCURSO OPOSICIÓN PARA O INGRESO NAS SEGUINTES CATEGORÍAS:

-  Enfermeiro/a especialista en obstetricia  e xinecoloxía: 5 prazas acceso libre + 1 discapacidade
- Fisioterapeuta: 4 prlazas acceso libre + 1  discapacidade
- Logopeda: 1 praza acceso libre.
- Terapeuta ocupacional: 1 praza acceso libre.
- Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía:  1 praza acceso libre.
- Técnico superior en hixiene bucodental: 1 praza acceso libre.
- Técnico superior en imaxe para eo diagnóstico: 3 prazas acceso libre.
- Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico: 4 prlazas acceso libre + 1  discapacidade
- Técnico superior en radioterapia: 1 praza acceso libre.
- Técnico en coidados auxiliares de enfermería: 55 prazas acceso libre + 7 discapacidade
- Técnico en farmacia: 11 prazas acceso libre + 26 turno de discapacidade

Prazo presentación solicitude para inscribirse: ata o día 20 de agosto de 2015.

CONCELLO DE ARTEIXO:


Educador/a Familiar, grupo A2, diplomado. Titulación exigida: Diplomatura universitaria en Educación social u otros homologados por el Colegio de educadores sociales de Galicia 

Técnico Medio de Educación, grupo A2, diplomado. Titulación exigida: Diplomatura universitaria en Educación social o otros homologados por el Colegio de educadores sociais de Galicia, Magisterio, Psicopedagogía, Pedagogía, Psicología y asimilados de las Diplomaturas/licenciaturas/grados universitarios de la rama de Humanidades.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo se presentarán en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto este plazo finaliza el 27 de julio de 2015.