22/5/15

XUNTA DE GALICIA. Convocatoria de 8 prazas do Corpo de Xestión, escala Técnica de Finanzas (A2)

- 6 prazas acceso libre 
- 2 prazas promoción interna.
(As prazas reservadas ao sistema de promoción interna que non se cubran acumularanse á quenda de acceso libre)

Máis información:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150522/AnuncioCA01-180515-0007_gl.html

OFERTA DE EMPREGO

XUNTA DE GALICIA:Convocatoria de 3 prazas do Corpo Superior da Administración da Xunta de Galicia, escala Superior de Finanzas (A1)

- 2 prazas acceso libre 
- 1 prazas promoción interna.
(As prazas reservadas ao sistema de promoción interna que non se cubran acumularanse á quenda de acceso libre).
Prazo: 20 días naturais dende mañán (ata o 11/06/2015).


Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150522/AnuncioCA01-180515-0006_gl.html

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA20/5/15

Profesores/as con nivel nativo inglés para Lugo


Empresa: Kids & Us Lugo
Localidade de traballo: Lugo cidade
Datos da oferta
Requisitos:
•Mestres de Ed. Infantil ou Lingua Estranxeira, titulados/as en Filoloxía ou estudos similares.
•Nivel ALTO de inglés (Advanced ou Proficiency)
•Formación complementaria relacionada coa Pedagoxía
•Valorarase experiencia previa no eido do ensino, así como a sensibilidade para comunicarse e traballar con nenos.
Funcións:
•Impartir clases de inglés a nenos e nenas desde 1 ano seguindo a metodoloxía da aprendizaxe natural aplicada por Kids & Us.
•Motivar, xogar e captar a atención dos nenos (clases de máximo 8 nenos)
•Cumplir cos procesos establecidos de seguimento de cada un dos alumnos.
•Realizar titorías cos pais.
•Participación activa noutras actividades do centro (story times, teatro, talleres, etc)
Condicións laborais:
•Contrato en prácticas con posibilidade de pasar a indefinido.
•Xornada parcial. Contrato por horas.
•Incorporación prevista para setembro 2015.
•Salario: prezo/hora segun convenio.
•O PROCESO DE SELECCIÓN LEVARASE A CABO EN INGLÉS
Data límite de recollida dos CV: Venres, 10 de xullo de 2015
Contacto:
Iván Iglesias Martínez / Estefanía Andrés

Tfno.: 629 850 697 / 605 065 321

Envío de CVs por correo electrónico: lugo@kidsandus.es  

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO:


Convocatoria das seguintes prazas (funcionarios/as interinos/as) polo sistema de concurso-oposición libre.
- Técnico/a Superior de Edificación e Obras.
- Administrativo/a (reservada a persoas con discapacidade).
- Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola.
Prazo: 10 días naturais  (ata o 29/05/2015)

18/5/15

CEG: BOLETÍN DE EMPREGO SEMANAL

Máis información: http://www.ceg.es/docs/d/boletin_do_17_ao_24_de_maio.pdf?lang=1

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSACONCELLO DE CHANTADA: SELECCIÓN DE TÉCNICO/A DE TURISMO


ORDE do 4 de maio de 2015 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150518/AnuncioG0164-070515-0003_gl.html

CONCELLO DE MONDOÑEDO: SELECCIÓN DE BRIGADA DE PROTECCIÓN E MANTEMENTO DE ESPAZOS NATURAIS

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA UNHA BRIGADA DE PROTECCIÓN E MANTEMENTO DE ESPAZOS NATURAIS DO EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO Convocatoria e Bases aprobadas na Xunta de Goberno Local o 7 de maio de 2015. -
Número e denominación dos empregos: 1 Emprego de condutor/a responsable 2 Empregos de peón de brigada 
 Titulación mínima requirida:
-No caso de Condutor/a responsable: Graduado en ESO ou equivalente homologado e permiso de conducir B.
-No caso de Peón de Brigada: Graduado en ESO ou equivalente homologado
- Modalidade contractual: laboral, eventual por circunstancias da produción/acumulación de tarefas a tempo completo 3 meses. Ver bases de convocatoria. - Funcións: Ver bases de convocatoria.
 Lugar e prazo para presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo, no prazo de 10 días naturais, desde o seguinte á publicación do presente anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. As bases atópanse a disposición dos interesados/as nas dependencias municipais de 9.00 a 14.00 h de luns a venres.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12234_1.pdf#PAGE=15

CONCELLO DE MONDOÑEDO: SELECCIÓN DE AXENTE DE DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO/A

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN EMPREGO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE AXENTE DE DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO/A PARA O CONCELLO DE MONDOÑEDO Esta convocatoria ten por obxecto a selección e posterior contratación de carácter laboral temporal a tempo completo, mediante un contrato eventual por circunstancias da producción (debido á acumulación de tarefas en período estival, así como á insuficiencia de persoal na oficina de turismo), dun emprego de Axente de Desenvolvemento Turístico/a ata o 30 de setembro de 2015, mediante o sistema de CONCURSO. Baixo a coordinación do Alcalde-Presidente ou Concelleiro en quen delegue, a persoa seleccionada desempeñará as súas funcións vinculadas á Oficina de Turismo do Concello de Mondoñedo.
 Titulación esixida: Grao ou Diplomatura en Turismo ou equivalente homologado
. As bases poden consultarse nas Dependencias Municipais en horario de 09 a 14 h. de luns a venres. Lugar e prazo para presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo, no prazo de 7 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación do presente anuncio da convocatoria no BOP, no caso de que o último día de prazo seña inhábil este finalizará o vindeiro día hábil seguinte. Mondoñedo.

Mäis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12234_1.pdf#PAGE=15