10/4/15

CONCELLO DE BARALLA: BOLSA DE EMPREGO AUXILIAR DE AXUDA DE FOGAR

Por Decreto da Alcaldía número 30 de data 6 de abril de 2015 aprobáronse as bases que rexerán a creación dunha Bolsa de Emprego no Concello de Baralla para postos de traballo eventual de auxiliar de axuda no fogar
 As persoas que desexen tomar parte no proceso selectivo convocado, deberán presentar unha instancia (Anexo I das Bases) dirixida ao Señor Alcalde – Presidente do Concello de Baralla, no prazo máximo de oito días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
 As bases publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web www.concellobaralla.es. Tamén poderán recollerse nas oficinas do Concello durante o prazo de presentación de instancias. 

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12031_1.pdf#PAGE=1

http://www.concellobaralla.es/portal_localweb/RecursosWeb/DOCUMENTOS/4/0_3611_1.pdf

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA9/4/15

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA
CONVOCATORIA. Personal Técnico Titulado Grado. Fisioterapia.


Centro/Departamento/Unidad (de trabajo): Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo).   GRUPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL Y NEUROMODULACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. FENNSI.
Entidad Contratante: Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Titulación requerida:  Grado en Fisioterapia.
Condiciones Laborales: Contrato laboral por obra y servicio con cargo a proyecto SAF2012-39589 ,  hasta 31/12/2015 desde formalización de contrato.
Jornada  completa. 37,5 Horas/semana.
Cuantía bruta mensual: 1.535,95 € brutos /mes.
Plazo Presentación: 14/04/2015 a 27/04/2015.

Lugar presentación: ugihnp@externas.sescam.jccm.es copia a   antonioo@sescam.jccm.es

8/4/15

Grupo Conforma busca los siguientes perfiles para formar parte de su equipo:
- Licenciados/as en PEDAGOGÍA, PSICOPEDAGOGIA Y/O PSICOLOGIA.
- Diplomados en MAGISTERIO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL.
- TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL.
IMPRESCINDIBLE: Experiencia demostrable como Educador/a Infantil y/o experiencia docente.
Si resulta de tu interés puedes envíarles tu curriculum vitae a: rrhh@grupoconforma.com

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSACOMPETENCIAS CLAVE:REMATA O PRAZO PARA APUNTARSE O VENRES DÍA 10

Competencias clave para o ano 2015

Publicada,  no Diario Oficial de Galicia nº 51 do 16 de marzo de 2015:

Resolución do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación:

A resolución contén os seguintes anexos:

Anexo I     Solicitude. Procedemento TR306A
Anexo II     Calendario do procedemento
Anexo III     Requisitos formativos de acceso aos certificados de profesionalidade
Anexo IV     Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega
Anexo V     Validacións das competencias por ter superados estudos regrados
Anexo VI      Certificados de profesionalidade que requiren a competencia en lingua              estranxeira

•    Prazo de solicitudes abrangue do 17 de marzo
ata o 10 de abril
•    Lugar de realización das probas previse que sexa en Silleda (Pontevedra) como nas últimas convocatorias (ver artigo nº  9 da Resolución)

Recomendacións:
-    Prégase entregar a solicitude o antes posible
-    No caso de identificación co pasaporte, hai que achegar fotocopia coa solicitude (ver artigo nº 7 da Resolución)
-    No caso de solicitudes cumprimentadas a man, pregase claridade nos datos.
Instituto Galego das Cualificacións         Teléfonos: 981.546840  981.541562

Axencia Local de Colocación - Santiago de Compostela

Novas ofertas publicadas no marco do ‪#‎FOROIE2015‬:
- 1 PSICÓLOGO DE ATENCIÓN A MENORES http://bit.ly/1IIN1XS
- 1 CONSULTOR/A DE RECURSOS HUMANOS http://bit.ly/1FAudd1
- 1 ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS http://bit.ly/1N7xmIj
- 1 TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓNS LOCAIS E PÚBLICAS http://bit.ly/1DIGgHH
- 3 COACHES http://bit.ly/1DIH8Mt
- 1 COMERCIAL DE EXPORTACIÓN http://bit.ly/1yUxDm6
- 1 RESPONSABLE ÁREA SERVIZOS DE DEPORTE http://bit.ly/1a4oocu
- 1 FORMADOR/A DA ÁREA XERIÁTRICA http://bit.ly/1HPrEUR
- 1 TÉCNICO/A DE FORMACIÓN (pefil junior) http://bit.ly/1NSYp5g

XV CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES DA USC. Ampliación de prazo!!!

O Programa de Creación de Empresas da Universidade de Santiago de Compostela Uniemprende, convoca o XV Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da USC, poñendo a disposición de todas as persoas interesadas formación gratuita para elaborar o plan de empresa.
O obxecto do concurso é impulsar a creación de empresas innovadoras promovidas por estudantes, licenciados e licenciadas ou investigadores e investigadoras, así como a innovación empresarial e a xeración de emprego.
Ampliamos o prazo de presentación ata o 14 de abril!
Os premios que se outorgarán serán os seguintes:
• BASE TECNOLÓXICA: 2.000 euros + ata 24.000 € de financiamento mediante préstamo participativo
• EMPRESA XOVE: 2.000 euros
• MULLER EMPRENDEDORA: 2.000 euros
• PREMIO Á PROMOCIÓN DA LINGUA GALEGA: 1.000 €
Máis información:

Plazas profesores en secciones bilingües de español

Periodo de inscripción

Del 8/4/2015 al 22/4/2015

Información

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, un máximo de 135 plazas de profesores para impartir lengua y cultura españolas, y otras áreas en español, en las secciones bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía, según la distribución establecida en el anexo I de esta convocatoria.
El número de plazas podrá sufrir variaciones en función de la planificación del curso escolar que realicen los respectivos centros educativos. Los candidatos seleccionados serán contratados como profesores en las Secciones bilingües por las autoridades educativas de los respectivos países e impartirán las enseñanzas correspondientes a la plaza adjudicada durante un curso académico completo, que comenzará el 1 de septiembre de 2015 y concluirá el 31 de agosto de 2016.
Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes méritos:
 • La experiencia docente, en enseñanza reglada, en España y en el exterior, en los niveles y áreas a los que se refieren las plazas convocadas.
 • La participación en actividades de formación del profesorado.
 • La participación en actividades de formación del profesorado relativas a la enseñanza del español como lengua extranjera.
Igualmente, serán tenidos en cuenta:
 • El conocimiento de idiomas.
 • La participación en programas o proyectos relacionados con el ámbito educativo (Programa de Profesores Visitantes en Estados Unidos y Canadá, Programa de Auxiliares de Conversación en centros educativos, Lectorados, Programas de intercambio, etc.).
 • El expediente académico.
 • Otros títulos académicos, diferentes al alegado para concurrir.
 • La motivación y conocimiento del programa de secciones bilingües.

Convoca

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Requisitos

Los candidatos de nueva incorporación deberán cumplir los siguientes requisitos: Tener nacionalidad española. No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. Poseer la titulación requerida en la descripción de las plazas que se relacionan en el anexo I con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o del título de Máster que habilita para el ejercicio de la función docente, o equivalente, con anterioridad la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Ampliar información en convocatoria.

Más información

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2015-2016. BOE 7 de abril de 2015

BOLSA DE TRABALLO EN GOLFIÑO


Golfiño Xestión de Ocio SL de cara á planificación da Campaña de Verán 2015, inicia proceso de selección de persoal para campamentos, animación de eventos e obradoiros de conciliación.
Buscamos monitores e directores en actividades de tempo libre e valorarase:
• Experiencia acreditada en campamentos.
• Titulación en socorrismo e primeiros auxilios.
• Especialistas en actividades de aire libre.
• Especialistas en deportes.
• Especialistas en actividades acuáticas.
Tamén seleccionamos diplomados e diplomadas en enfermería.
Enviar currículum a traballo.xestiondeocio@gmail.com

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO:


Convocatoria das seguintes prazas polo sistema de acceso libre:
- 1 Técnico Superior Ciencias Económicas y Empresariales
- 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
- 1 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

- 1 Técnico de Administración General 
Prazo: ata o 28/04/2015

7/4/15

PLAN DE EMPREGO XUVENIL- PROGRAMA DE GARANTÍA XUVENIL

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia enmárcase dentro da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven que, tras un proceso de diálogo e participación cos Interlocutores Sociais, se articula para dar resposta á situación laboral na que se atopan moitos mozos e mozas en Galicia.
Contempla actuacións para mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción no ámbito laboral, promover o emprendemento e mellorar a súa situación dentro do mercado de traballo.

Que medidas se van a implantar?

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia contempla un catálogo de medidas axustadas aos distintos perfiles de mozos e mozas entre 16 e 24 anos.
As medidas vertébranse en torno a catro eixes principais:
 • Mellora da intermediación: Orientación laboral, información laboral e acompañamento, actuacións con axencias de colocación, etc. 
 • Mellora da empregabilidade: Programas formativos, programas de adquisición de experiencia e prácticas non laborais en empresas. 
 • Estímulos á contratación: Incentivos á contratación indefinida, á contratación temporal así como á transformación de contratos temporais en indefinidos compatibles coas bonificacións das cotizacións á Seguridad Social para as empresas que contraten a mozos e mozas inscritos no sistema nacional de Garantía Xuvenil. 
 • Fomento do emprendemento: Entre as que se inclúen axudas para a creación do propio posto de traballo xa sexa de forma individual como traballadores ou traballadoras autónomas ou xa sexa de forma colectiva constituíndo cooperativas. 

Cal é o obxectivo?

É un programa dirixido a todos os que tedes entre 16 e 24 anos (ampliado hasta 29 años en caso de discapacidade igual ou superior ao 33%), a través do cal pretendemos garantir a igualdade de oportunidades no mercado laboral. Tamén buscamos ofrecervos experiencia laboral, formación ou cursos de idiomas eTIC.
Máis información: http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/programa-de-garantia-xuvenil

ÁREA MOCIDADE

Requisitos

Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa:
 • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
 • Ter o empadroamento en calquera localidade do territorio nacional español.
 • Ter máis de 16 anos e menos de 25, ou menos de 30 anos en no caso de persoas cun grado de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, no momento de solicitar a inscrición no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • No ter traballado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Non ter recibido accións educativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • No ter recibido accións formativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolven no marco da Garantía Xuvenil.

Como podo inscribirme?

Para acceder é necesario cumprir as condicións anteriores. En caso contrario, non se poderá facer efectiva a inscrición.
Con carácter previo á inscrición, o Ministerio de Empleo y Seguridad Social realizará os controis necesarios para comprobar o cumprimento dos requisitos anteriores.
Unha vez realizada a inscrición a Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado, cada unha no marco das súas competencias, as empresas que consideren aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para este suposto, así como as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo, poderán ofrecer algunha das medidas ou actuacións recollidas no catálogo do Plan de Implantación de la Garantía Xuvenil e na Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven.

Pasos para darse de alta no sistema

Para ser beneficiario da Garantía Xuvenil se deben cumprir os requisitos establecidos e acceder ao ficheiro do Sistema de Garantía Xuvenil para inscribirse.
Presentámoste varias opcións:

1. Acceso ao rexistro con DNI electrónico ou certificado

A forma máis sinxela e rápida de acceder ao rexistro é a través de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido ou outros medios que se establezan normativamente e que se habilitarán para o seu emprego por parte das persoas usuarias.

2. Acceso con usuario e contrasinal

Os mozos e mozas interesados en iniciar a inscrición telemática que non dispoñan de identificación electrónica poderán solicitar o seu usuario e contrasinal enchendo o formulario de solicitude de usuario e contrasinal adxunto entregándoo en calquera das oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado, da Xunta de Galicia ou das entidades establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992.
Despois de entregar o impreso, o interesado recibirá por correo electrónico a comunicación do seu código de activación que deberá introducir no enlace Activar usuario situado na páxina de acceso ao Sistema para obter o seu contrasinal.

3. Outras formas de acceso

A inscrición débese realizar por vía telemática en todos os casos coa excepción de aquelas persoas que se atopen en risco de exclusión social que conten co certificado que o acredite e/ou discapacidade recoñecida. Estas persoas poderanse inscribir mediante a presentación do formulario de inscripción ao sistema de garantía Xuvenil adxunto nas oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado e da Xunta de Galicia e das Entidades establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

Procedemento de atención ao beneficiario

O procedemento desde que un usuario cursa a súa inscrición abrangue estes catros pasos:
 1. Inscrición telemática no rexistro do SNGX.
 2. Incorporación ao sistema e elaboración do perfil.
 3. Notificación da resolución de inscrición.
 4. Proposta de actuación.

ÁREA EMPRESAS

Principais vantaxes

O programa de Garantía Xuvenil tamén contempla importantes vantaxes para as empresas en materia de apoio á contratación, especialmente para a contratación indefinida e os contratos formativos.
As medidas da Xunta de Galicia de apoio ás empresas que contraten a mozos e mozas inscritos no sistema nacional de Garantía Xuvenil son:
 • Axudas ás empresas que contraten baixo calquera modalidade contractual temporal, sempre que esta teña unha duración mínima de 6 meses. Os incentivos incrementaranse se o período de contratación é maior.
 • Incentivos aos contratos indefinidos sempre que supoñan un incremento do persoal da empresa.
 • Unha subvención adicional a aquelas empresas que transformen os contratos temporais en indefinidos.
 • Incentivos aos contratos en prácticas, de persoas xóvenes, en situación de desemprego e sen previa ou escasa experiencia laboral en empregos relacionados coa súa titulación.
Estes incentivos serán compatibles coas bonificacións e reducións de cotizacións á Seguridade Social que o Estado concede a estes contratos indefinidos, contratos para a formación e a aprendizaxe, os contratos en prácticas e o contrato a tempo parcial con vinculación formativa.

Darse de alta no sistema

As empresas rexistradas podedes consultar se o mozo ou moza que queredes contratar está rexistrado no sistema de Garantía Xuvenil e, por tanto, podedes aplicarvos a bonificación pola súa contratación.

Modo de autentificación

Este proceso de identificación permitirá ás empresas acceder aos servizos da Garantía Xuvenil.
Poderán utilizar o seguinte medio para identificarse.

6/4/15

Raquel Arias anuncia que a provincia de Lugo contará con dez obradoiros que darán emprego a máis de 200 persoas


A delegada territorial indicou que con esta iniciativa, na que se investirá preto de 1,8 millóns de euros, implicaranse 26 concellos
Nos vindeiros días procederase á avaliación das propostas presentadas para a posta en marcha de talleres de emprego especificamente dirixidos a menores de 25 anos, que supoñen unha novidade na convocatoria deste ano e contan cun orzamento de 4,7 millóns de euros 
Reunida a comisión de valoración e de acordo cos criterios establecidos na orden de convocatoria, os expedientes mellor puntuados son:
Lugo, que contará con 23 alumnos e un investimento de 204.318,66 euros
Terra Chá (Vilalba e Abadín), 20 alumnos e 177.668,4 euros
Sendas de Burela, Cervo e Xove III (Cervo, Burela e Xove), 20 alumnos e 177.668,4 euros
O Muiño (Sarria), 19 alumnos e 168.784,98 euros
Pardo de Cela II (Foz, Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro), 20 alumnos e 177.668,4 euros
Camiño da Chaira II (Castro de Rei, Cospeito e Outeiro de Rei), 20 alumnos e 177.668,4 euros.
Sillor II (Ribas de Sil, Folgoso do Courel, Quiroga), 20 alumnos e 177.668,4 euros
Ponte de Neira V (O Páramo, O Corgo e Guntín), 20 alumnos e 177.668,4 euros
Serra da Cadeira II (Barreiros, Lourenzá e Trabada), 20 alumnos e 177.668,4 euros
Río Sor III (O Vicedo, Ourol e Muras), 20 alumnos e 177.668,4 euros

O ISSGA abre o prazo de inscrición para un total de 32 talleres prácticos de prevención de riscos laborais no sector primario


Estas iniciativas, que se desenvolverán entre os meses de maio e xuño, centraranse especialmente nas explotacións vitivinícolas e no sector agrogandeiro e forestal
Os participantes aprenderán a prestar primeiros auxilios ante unha situación de urxencia producida por un sinistro laboral e a previr estas situacións

VISITADOR/A MÉDICO SEN EXPERIENCIA PARA GALICIA

Máis información: http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/181665/visitador-medico-sin-experiencia-galicia.html

CEG: BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO

Máis información: http://www.ceg.es/docs/d/oferta_de_empleo_del_5_al_12_de_abril.pdf?lang=1

BANCO DE ESPAÑA:. PROCESOS SELECTIVOS:


- 5 TÉCNICOS/AS DE RECURSOS HUMANOS
- 3 EXPERTOS/AS EN RECURSOS HUMANOS

Máis información: http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/

CETMAR: LICENCIADO/A EN ECONÓMICAS OU ADE


Prazo de presentación de solicitudes ata o 11 de abril de 2015

Máis información: http://ws.cetmar.org/contratacion/archivos/107/Anuncio_BASES_T%C3%A9cnico_PRIMEFISH_2015.doc.pdf

SEAGA: CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE ENXEÑEIRO/A DE MONTES

Máis información: http://www.epseaga.com/ofertas_emprego.php

CITACIÓN NOVAS ENTREVISTAS BEN EMPREGADO

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12000_1.pdf