25/3/15

OFERTA DE EMPREGO: PERSOAL DE ALMACÉN PARA LUGO


MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


Aprobada a OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2015

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf

CONCELLO BETANZOS: praza de psicólogo/a


PRAZA PSICÓLOGO/A Departamento servizos sociais 
contrato temporal 
Prazo ata 27 marzo 2015

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/17/2015_0000002792.html
CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTOS SELECTIVOS DE INGRESO E ACCESO AO CORPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN E DE MESTRES E DE ADQUISICIÓN DE NOVAS ESPECIALIDADES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
CONVOCATORIAS:
– 14 prazas para o corpo de inspectores de educación (para funcionarios de carreira en activo). (1 discapacidade e 13 libres).
– 432 prazas para o corpo de mestres (acceso libre), das que:
* Educación Infantil (12 discapacidade 163 libres).
* Lingua estranxeira: Inglés (3 discapacidade e 47 libres).
* Educación Física (3 discapacidade e 32 libres).
* Música (3 discapacidade e 34 libres).
* Pedagoxía Terapéutica (3 discapacidade e 47 libres).
* Audición e Linguaxe (4 discapacidade e 51 libres).
* Educación Primaria (2 discapacidade e 28 libres).
– Convocatoria para a adquisición de novas especialidades no corpo de mestres (corpo de mestres en activo).
PRAZO:
Ata o 07/04/2015.

FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA.


Convocatoria de 30 prazas (acceso libre) e 6 prazas (persoas con discapacidade).
Sistema de selección: concurso-oposición.
Postos convocados (ver número de prazas no ANEXO I do PDF):
- Médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia
- Médico xeral
- Técnico superior
- Responsable de comunicación
- Enfermeiro/a
- Técnico especialista laboratorio
- Promotor da doazón
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar clínica/laboratorio
- Auxiliar de informática
- Condutor/celador