9/1/15

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 90 plazas de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención

Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-192.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


Orden HAP/2558/2014, de 23 de diciembre, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría
de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.
- 111 plazas para cubrir por el sistema general de acceso libre.
- 20 plazas para cubrir por el sistema general de promoción interna.

 Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o 
el título de Grado correspondiente.

CORTES GENERALES: PRAZAS DE GUÍA


 Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Congreso de 
los Diputados, por la que se convoca la provisión de plazas de Guía, con 
destino en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General.

Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-190.pdf

NENOOS Coruña busca personal para impartir su método en Cambados y alrededores como actividad extraescolar en colegios en horario de tarde.
Buscamos profesores, psicólogos y psicopedagogos involucrados y dinámicos con vocación docente y disponibilidad de trabajo en horario de tarde.
Se valorará contar con la titulación de director o monitor de tiempo libre, carnet de conducir y vehículo propio.
La formación corre a cargo de la empresa, recepción de curriculums hasta el 15 de enero en la dirección rrhh@nenoos.es especificando en asunto localidad de residencia.

Feijóo anuncia un investimento de máis de 45 millóns en programas de formación e emprego que beneficiarán a 100.000 persoas


Apunta que se investirán 23,5 millóns de euros na formación de desempregados, xa que se ten detectado que máis do 60% de parados de Galicia amosan graves deficiencias de formación
Destaca o investimento de 10 millóns no programa de emprego e formación para mellorar a empregabilidade e o orzamento de 5,7 millóns de euros en programas integrados para o emprego
Indica que a Xunta destinará 1,3 millóns para o programa de fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e 4,6 millóns no programa de información laboral, orientación e prospección de emprego
Prevese que as cinco ordes de axudas estean publicadas no DOG en xaneiro e, “por tanto, nos 15 primeiros días de xaneiro teremos máis do 40% do total de fondos adicados a emprego a disposición de empresas e a disposición do mercado laboral”, puntualizou
Anuncia que a Xunta traballa en dous programas específicos dirixidos a menores de 25 anos e a parados de longa duración, que serán aprobados este mes de xaneiro e que teñen como obxectivo favorecer a inserción laboral destes colectivos

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA
7/1/15

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE GALICIA: ANUNCIO do 4 de decembro de 2014 polo que se publica a Resolución do 14 de decembro de 2012 pola que se convoca a provisión de catro prazas de académicos/as numerarios/as e seis prazas de académicos/as correspondentes.


A Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia anuncia a presente convocatoria para a provisión de:
– Catro prazas de académico/a numerario/a asignadas ás seccións de: Zootecnia, Veterinaria de Saúde Pública (dúas) e Veterinaria Legal.
– Seis prazas de académico/a correspondente nacional, asignadas ás distintas seccións da Academia.
Poderá optar a ser elixido/a para as ditas prazas quen reúna os seguintes requisitos:
1º. Ser español/a, con residencia preferente en Galicia.
2º. Estar en posesión do grao de licenciado/a e preferentemente de doutor/a en veterinaria.
As solicitudes para académicos/as numerarios/as deberán estar avaladas por tres académicos/as de número, e nela figurará expresamente a sección a que opta o/a candidato/a.
Os aspirantes a académicos/as correspondentes deberán contar cunha antigüidade mínima de exercicio da profesión de dez anos e con relevante vinculación con algunha das seccións.
As solicitudes faranse mediante instancia dirixida ao presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, irán acompañadas dun currículum vitae do solicitante, e enviaranse por correo certificado ao apartado de correos nº 2161. 15780, de Santiago de Compostela (A Coruña), no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. A realización da solicitude deberá comunicarse por correo electrónico ao seguinte enderezo: racvg@racvg.com
A selección, nomeamento e toma de posesión dos académicos realizarase segundo o establecido nos estatutos da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia.

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA