30/12/15

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


OFERTA DE EMPREGO URXENTE

Búscase para casa de turismo rural:

- Cociñeira
- 1 persoa con coñecementos de hostalaría para tarefas de atención de mesas e eventos, con capacidade de xestión de reservas e comercialización turística

Enviar cv a: julia.rivas.fdz@gmail.com

29/12/15

Coordinadores Programa de Empleo y Emprendimiento - España Acción contra el Hambre - Madrid Area, Spain

PROXIMA CONVOCATORIA  PUESTOS COORDINADORES ASE
OBJETIVOS DEL PUESTO
Implementar la estrategia del área de Acción Social en España de ACF en el territorio y área de influencia de la Delegación a la que corresponde esta oferta, cuyo objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión sociolaboral a través de programas de empleo y emprendimiento y a través del fortalecimiento de los actores que tienen como fin la inclusión sociolaboral de personas vulnerables.
FUNCIONES PRINCIPALES
Lidera el proceso de los programas de empleo y emprendimiento, coordina la implantación en el territorio de la estrategia de empleo/emprendimiento, busca alianzas, reporta a nivel estatal/regional, desarrollo técnico, formación y seguimiento de los programas , asegurando su sostenibilidad. Coordina las herramientas de monitoreo y reporte 

 Aptitudes y conocimientos deseados
Titulaciones: Sociología, Trabajo Social, Psicología, Ciencias del Trabajo, relaciones Laborales, Económicas, trabajo social, ADE y similares.
Formación complementaria en Gestión de Equipos, Marco Lógico proyectos, Inserción socio laboral, Emprendimiento
Gestión de conflictos, Gestión de subvenciones
Experiencia mínima de 2 años:
  • Gestionando, formando y/o dinamizando equipos de trabajo en  entidad de acción social reconocida (no voluntariado ni prácticas).
  • Experiencia demostrable en desarrollo de programas de acción social de empleo y emprendimiento exclusivamente
  • Dominio de español. Nivel de inglés alto. Se valorará conocimientos de francés
Remitir cv a la dirección indicada, incluyendo carta de motivación y ciudad de residencia

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA



OFERTA DE EMPREGO: CAMAREIRA (A POBRA DE SAN XIAO)

SE  NECESITA CAMARERA PARA BAR CONVERO EN PUEBLA DE SAN JULIÁN

23/12/15

22/12/15

OFERTA DE EMPREGO NA PRENSA


DEPARTAMENTO DE CALIDADE



Control/Revisado do proceso produtivo dacordo cos criterios de calidade establecidos no mesmo; Elaboración de documentación. Ao tratarse dun posto no departamento de calidade.
Valórase titulacion de de FP/ Graos relacionados con Enxeñerías/Químicas/Laboratorio
Imprescindible nivel alto de inglés oral e escrito.
Nivel de informática medio alto
.
Muller. Idade entre 20 ata 35 anos. Con experiencia. Valórase conocimientos da madera

Enviar CV actualizado a: ofertas.traballo@porremprego.org (Indicando no asunto: departamento de calidade.).

CEOE AGENCIA DE EMPLEO: OFERTAS DE EMPLEO

Máis información: http://ceoeformacion.trabajando.es/buscar-trabajo-empleo/cid/CDE80EC2D9BD58D7E8471EE49216799A/canal/0/pagenumber/1/

CEG: BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO

Máis información: http://ceg.es/docs/7/boletin_do_21_ao_27_de_decembro_de_2015.pdf

1 TÉCNICO/A MANTEMENTO (provincia de Lugo). (Especialidade en Electricidade e Electrónica)


Funcións:
Levar a cabo o mantemento preventivo e correctivo en planta de procesamento de productos lácteos.
Requisitos:
-FP Superior de Electricidade ou Electrónico/a Industrial
- Coñecementos en Mecánico/a,programacion de autómatas e electricidade.
- Interpretación de planos e esquemas.
- Montaxe de equipos eléctricos.
- Mantemento preventivo/correctivo en equipos de proceso.
- Elaboración de planos e esquemas
- Petición de presupuestos
- Valorarase experiencia en industria láctea.
- Experiencia ao menos de 2-3 anos en postos semellantes
Interesados/as remitir curriculo a:
mirian.rodriguez@adecco.com especificando no asunto TÉCNICO/A MANTENIMIENTO)
982 213070 (Mirian Rodríguez)

DEPUTACIÓN DE LUGO E APEC: PROGRAMA REACCIONA 2020

Trátase dun programa para reactivar a construciób a través da rehabilitación eficiente de vivendas.
Conta con 4 liñas de actuación:

1.  Reacciona (sensibilización)
2. Reenfócate (apoio técnico a pequenas empresas)
3. Reconstrúe (difusión oportunidade de negocio)
4. Rehabilítate (formación en materia de rehabilitación e eficiencia enerxética)
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28849&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1

TÉCNICO EN PROXECTOS EUROPEOS - CONCELLO DE VERÍN

ORIENTADOR/A EDUCATIVO PARA SANTIAGO DE COMPOSTELA - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Titulacións requiridas:
- Psicopedagoxía
- Educación social
- Traballo social ou equivalente

Prazo de solicitudes: ata o 25 de decembro
Data de incorporación: 1 de febreiro 2016
Máis información: https://www.gitanos.org/quienes_somos/trabajo/114432.html.es

PROFESOR DE MÚSICA PARA SECUNDARIA - ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS - (LUGO)

 profesor musica

 Máis información: http://escuelawaldorf-lugo.org/buscamos-un-profesor-de-musica/


  

21/12/15

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


BOLETÍN QUINCENAL DE BOLSAS, AXUDAS E SUBVENCIÓNS

Máis información: http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html

BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO PÚBLICO

Máis información: http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html

INSERSO: 60 PRAZAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS

2 prazas para Licenciado/a en Medicina ou equivalente ou o grao correspondente.
1 praza Licenciado/a en Medicina e Médico/a especialista en Medicina Física e
Rehabilitación
ou equivalentes ou o grao correspondente.
1 Licenciado/a en Psicoloxía ou equivalente ou o grao correspondente
1 Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente ou o grao correspondente.
2 Diplomado/a en Enfermería ou equivalentes ou o grao correspondente.
1 Diplomado/a en Logopedia ou equivalente ou o grao correspondente.
1 Diplomado/a en Terapia Ocupacional ou equivalente ou o grao
correspondente.
2 Técnicos/as Superiores en Dirección de Cociña ou equivalente.
1 Técnico en Cociña e Gastronomía ou equivalente
27 Técnicos/as en Atención Sociosanitaria ou Técnicos/as en Coidados Auxiliares de Enfermería ou equivalente.
9 Técnicos/as en Atención Sociosanitaria ou Técnicos/as en Coidados Auxiliares de Enfermería ou equivalente.
12 Educación Primaria, Certificado de Escolaridade ou acreditación dos anos cursados e das cualificacións obtidas na Educación Secundaria Obrigatoria

18/12/15

CONVOCATORIA DE 30 PRAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS E PROFESIONAIS E OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS E PROFESIONAIS, NO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIOAMBIENTE E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (Acceso libre).

Especialidades e requisitos de titulación:
- 12 Técnico Superior de Actividades Técnicas e Profesionales (Bacharalato ou Formación Profesional Técnico/a Superior).
- 18 Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales (E.X.B., Graduado en E.S.O. ou Formación Profesional Técnico/a Medio/a)
Prazo: 20 días naturais
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13801.pdf

CONVOCATORIA DE 70 PRAZAS DE ORDENANZA NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO RESERVADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

En Galicia as seguintes:
- 1 Coruña
- 25 Lugo
- 33 Ourense
- 35 Pontevedra.
- 34 Marín (Pontevedra)
Prazo: 20 días naturais


Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13800.pdf

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CONVOCATORIA DE 7 PRAZAS NO CORPO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE ARSENAIS DA ARMADA (Acceso libre).

Especialidades:
- 2 Informática.
- 2 Industriais.
- 1 Arquitecto/a Técnico/a.
- 2 Enxeñeiros/as Técnicos/as Navais.

Prazo: 20 días naturais
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13796.pdf

Concello de Arteixo: 1 Praza de Arquitecto/a Técnico/a

Sistema de selección: oposición libre.
Prazo: 10 días naturais

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/18/2015_0000012009.pdf

OCUPACIÓNS DE DIFÍCIL COBERTURA EN LUGO

Código Descripción Provincia
3151.101.4 FRIGORISTAS NAVALES LUGO
3151.102.5 JEFES DE MÁQUINAS DE BUQUE MERCANTE LUGO
3151.103.6 MAQUINISTAS NAVALES LUGO
3151.104.7 MECÁNICOS DE LITORAL LUGO
3151.105.8 MECÁNICOS NAVALES LUGO
3152.104.4 PILOTOS DE BUQUES MERCANTES LUGO
3152.106.6 SOBRECARGOS DE BUQUES LUGO
3721.104.4 DEPORTISTAS PROFESIONALES LUGO
3722.102.9 ENTRENADORES DEPORTIVOS LUGO
3833.101.5 OFICIALES RADIOELECTRÓNICOS DE LA MARINA MERCANTE LUGO
5110.101.5 COCINEROS DE BARCO LUGO
5821.101.8 AUXILIARES DE BUQUES DE PASAJE LUGO
5821.103.6 CAMAREROS DE BARCO LUGO
5821.104.5 MAYORDOMOS DE BUQUE LUGO
8192.101.0 CALDERETEROS (MAESTRANZAS) LUGO
8192.102.1 ENGRASADORES DE MÁQUINAS DE BARCOS LUGO
8340.101.5 BOMBEROS DE BUQUES ESPECIALIZADOS LUGO
8340.102.6 CONTRAMAESTRES DE CUBIERTA (EXCEPTO PESCA) LUGO
8340.103.7 MARINEROS DE CUBIERTA (EXCEPTO PESCA) LUGO
8340.104.8 MOZOS DE CUBIERTA

Máis información: http://www.sepe.es/indiceOcupaciones/buscar.do?idioma=es#

17/12/15

Deputación de Lugo: creación listaxe de ADMINISTRATIVOS/AS

Comvocatoria para a creación dunha listaxe de administrativos/as sa Deputación Provinvial deLugo.

Prazo presentación de solicitudes: 10 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13099_1.pdf#PAGE=5

DEPUTACIÓN DE LUGO: CONVOCATORIA SELECCIÓN LICENCIADO/A XORNALISMO

ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 4 DE DECEMBRO DE 2015 POLO QUE SE APROBA A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN/HA FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA OCUPAR UNHA PRAZA/POSTO/EMPREGO DE LICENCIADO/A EN XORNALISMO E APROBACIÓN DAS BASES XERAIS E ESPECÍFICAS CORRESPONDENTES. 
 

15/12/15

Convocadas prazas de Facultativos Especialistas da Rede Hospitalaria de Defensa





O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
Especialidades:
- Aparato dixestivo
- Obstetricia e Xinecoloxía
 O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 5 de decembro de 2015.
http://boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13223.pdf 

10 prazas de Técnico Especialista da Rede Hospitalaria de Defensa.




O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
Especialidades:
- Ténico especialista en Laboratorio
- Técnico especialista en 
 O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13224.pdf

30 prazas de ATS/DUE da Rede Hospitalaria de Defensa




O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 5 de decembro de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13224.pdf

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CONCELLO DA CORUÑA: 1 PRAZA DE PSICÓLOGO/A

Prazo de solictudes: ata o 26 de decembro de 2015
Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/15/2015_0000011906.pdf

MINISTERIO DE XUSTIZA: CONVOCATORIA OPOSICIÓNS AUXILIO XUDICIAL

Orden JUS/2681/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
 - 752 plazas
- Titulación requerida: ESO o equivalentes

Máis información:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13597.pdf

27/11/15

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA



Xesgalicia, SGEIC, S.A.U.: convocatoria dun posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a financeiro/a e de control)


ANUNCIO da convocatoria dun posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (director/a financeiro/a e de control).
O Consello de Administración de Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U., en relación coa contratación dunha persoa para dar cobertura ao posto de director/a financeiro/a e de control, adoptou os seguintes
ACORDOS:
Primeiro. Anunciar a convocatoria para a cobertura do posto que se indica no anexo I deste anuncio. O director/a financeiro/a e de control depende orgánica e funcionalmente do/a director/a xeral.
Segundo. Aprobar as bases polas cales se rexerá o proceso de selección que se inclúen no anexo II.
Para participar nesta convocatoria os/as candidatos/as utilizarán o modelo de solicitude que se inclúe no anexo III.

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín: convoca concurso público para a contratación de persoal docente


ANUNCIO do 18 de novembro de 2015 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (praza de código 05-PCD-01 e catro máis).
A Dirección do Centro Universitario da Defensa (en diante, CUD) na Escola Naval Militar de Marín (en diante, ENM), no uso das súas competencias, con base na disposición adicional vixésimo terceira (cobertura das necesidades de persoal docente dos centros universitarios da Defensa) da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2014, e de acordo coa oferta de emprego público publicada segundo a disposición derradeira primeira do Real decreto lei 6/2015, do 14 de maio, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación en réxime laboral de persoal docente, para as seguintes categorías:
Categoría de profesor
Número de prazas
Profesor contratado doutor
5
Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (en diante, Lei 30/1992), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD na ENM, aprobada na reunión do Padroado do 8 de marzo de 2010.
A información completa (as bases da convocatoria, o modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar, así como na páxina web do Centro Universitario da Defensa (http://cud.uvigo.es «Persoal-Persoal docente e investigador (PDI)-Concursos de profesorado-Concursos de profesorado fixo»). As solicitudes, xunto con toda a documentación, remitiranse, dentro do prazo de envío de solicitudes, empregando calquera das formas de presentación previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, ao enderezo: Centro Universitario da Defensa, Escola Naval Militar, praza de España s/n, 36920 Marín, Pontevedra. As solicitudes entregadas en oficinas de Correos presentaranse en sobre aberto para que o persoal da dita oficina lle estampe a data de presentación na solicitude antes de ser certificada. As solicitudes remitidas desde o estranxeiro poderán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes e debe figurar igualmente a data da súa presentación na solicitude.
O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Deben dirixilas ao director do Centro Universitario da Defensa no modelo oficial, obrigatoriamente xunto cos documentos acreditativos previstos na convocatoria.

Autoridade Portuaria de Vigo: convocatoria de prazas de persoal laboral temporal

ANUNCIO de convocatoria de prazas de persoal laboral temporal.
A Autoridade Portuaria de Vigo realiza convocatoria para cubrir postos de traballo excluído de convenio colectivo mediante contrato de interinidade:
1 praza de xefe/a de División de Proxectos, concurso de méritos.
As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo na Praza da Estrela, nº 1.
As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez (10) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, no Rexistro das oficinas centrais da Autoridade Portuaria de Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas. Se o último día do prazo coincide en sábado, domingo ou festivo, este rematará o seguinte día hábill.

Instituto Galego da Calidade Alimentaria: proceso selectivo para a contratación dun técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro

ANUNCIO do 13 de novembro de 2015 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro, mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia.
No taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria e na súa web: http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/ aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de dun/dunha técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de sete (7) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na dito enderezo electrónico e no taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria.


DEPUTACION DE LUGO

SERV. CONTRATACIÓN E FOMENTO

26/11/15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: PRAZAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES PARA O CURSO ACADÉMICO 2016-2017

R- - Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais
-

CONCELLO DE COSPEITO: SELECCIÓN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A GRUPO C, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, DUBESCALA: ADMINISTRATIVO

- Modalidade: concurso- oposición
- Prazo presentación solicitudes: 10 días naturais
- Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13036_1.pdf#PAGE=5

CONCELLO DE BALEIRA: CONVOCATORIA SELECCIÓN AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

ANUNCIO de convocatoria para seleccionar un/unha auxiliar de axuda no fogar.
O Concello de Baleira convoca concurso-oposición para seleccionar un/unha auxiliar de axuda no fogar en réxime de persoal laboral a tempo completo na modalidade de contrato indefinido segundo bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 17 de setembro de 2015.
A convocatoria e as bases están publicadas no Boletín Oficial da provincia de Lugo nº 247, do 28 de outubro de 2015, no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do concello www.concellobaleira.es .
O prazo de presentación de solicitudes, ás cales se deberá xuntar a documentación prevista nas bases, será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.
Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos, na forma prevista nelas, no taboleiro de edictos do concello e na páxina web www.concellobaleira.es .

16/11/15

13/11/15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros
educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico
2016-2017.
 

Instituto Galego de Promoción Económica:


RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2015 pola que se convoca un posto de persoal directivo vacante para a súa cobertura (secretario/a xeral).

11/11/15

PSICÓLOGO/A PARA LUGO

Descripción 
Se necesita licenciado en psicología para cobertura de baja maternal en un centro asistencial de Lugo. 

Máis información: http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/licenciado-en-psicologia-94504

BOLSAS FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

Convocatoria de BOLSAS 2016 para a formación práctica en asuntos europeos nas nosas oficinas de Santiago e Bruxelas. SEIS BOLSAS :
- 4 para o seguimento de políticas comunitarias, dirixidas a tituladas/os universitarias/os. Valoraranse preferentemente as seguintes titulacións: licenciados/as ou graduados/as en Dereito, Dirección e Xestión Pública, Ciencias Políticas, Relacións Internacionais, Ciencias Económicas e Administración e Dirección de Empresas.
1 de comunicación das políticas comunitarias institucional, dirixida a licenciados/as ou graduados/as en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.
- 1 dirixida a técnicos superiores en Secretariado ou Asistencia á dirección.

PRAZO ata o 20 de novembro

Máis información: http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/tipo2_ver.asp?idSeccion=8&idTema=255&idNoticia=2407

BECA CIBER@ULA DA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE (A CORUÑA)

A realizar no Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (A Coruña).
DURACIÓN:
Do 16/12/2015 ao 15/12/2016.
REQUISITOS:
Estar matriculados na Universidade de A Coruña nas seguintes titulacións:
- Psicopedagoxía.
- Maxisterio (educación infantil, educación primaria).
- Educación Social.
Non estar traballando na actualidade baixo nengún modelo de contratación laboral relacionada coa titulación requerida.
VALORARASE:
- Expediente académico.
- Curriculum Vitae.
- Outros méritos.
PRAZO DE SOLICITUDE:
Ata o 25 de novembro de 2015

9/11/15

BEN EMPREGADO II

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE VACANTES DESERTAS
BEN EMPREGADO II, FASE II.
Quedan excluidos os solicitantes admitidos no programa Ben Empregado 2 , Fase II
Prazo de presentación : 9 de novembro ata o 19 de novembro de 2015, ambos incluídos.

Entidades e postos :

Concello de Láncara, postos de traballo desertos:

159/2015
GARCIA PUEBLA MONTSERRAT
LÁNCARA
PEON AGROPECUARIO
SEN ESPECIFICAR
1038/2015
BARREAL SC
LÁNCARA
OPERARIO/A ESPECIALISTA EN MANEXO DE MAQUINARIA AGRICOLA
SEN ESPECIFICA
1075/2015
SAT O PALOMAR XUGA N.o 1250 XUGA
LÁNCARA
PEON AGRICOLA GANDEIRO
SEN ESPECIFICAR

Concello de Triacastela, postos de traballo desertos: 

582/2015
LUIS ANGEL FERNANDEZ LOPEZ
TRIACASTELA
CAMAREIRO/A
ESO/GRADUADO ESCOLAR