26/12/14

CONCELLO DE CUNTIS: CONVOCATORIA SELECCIÓN 1 PRAZA DE TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS


CONCELLO DE OURENSE : ANUNCIO da oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2014.


Oferta de emprego público do Concello de Ourense correspondente ao exercicio 2014, aprobada pola Xunta de Goberno Local o 18 de decembro de 2014.
Promoción interna. Concurso-oposición.
Denominación; nº de prazas; subgrupo; escala; subescala; clase.
Técnico en xestión; 2; A2; Administración xeral; xestión.
Administrativo; 4; C1; Administración xeral; administrativa.
Inspector Policía Local; 2; A2; Administración especial; servizos especiais; policía.
Oficial Policía Local; 3; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
Sarxento de incendios; 1; C1; Administración especial; servizos especiais; extinción incendios.
Cabo de incendios; 8; C2; Administración especial; servizos especiais; extinción incendios.
Delineante; 2; C1; Administración especial; técnica auxiliar.
Capataz de obras; 2; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial de cemiterios; 3; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial electricista; 2; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Capataz electricista; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Capataz xardineiro; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial xardineiro; 2; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial de mantemento de edificios; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Técnico de mantemento e conservación; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Quenda libre. Oposición libre.
Denominación; nº prazas; subgrupo; escala; subescala; clase.
Policía Local; 4; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
Mobilidade (Lei 4/2007, de coordinación de policías locais).
Denominación; nº prazas; subgrupo; escala; subescala; clase.
Oficial Policía Local; 1; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
Policía Local; 1; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
O prazo máximo para convocar os correspondentes procesos selectivos será, de acordo co artigo 70.1 do Estatuto básico do empregado público, de tres (3) anos.
Ourense, 18 de decembro de 2014

23/12/14

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSASe convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el sistema general de acceso libre en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus Organismos Autónomos. 
Categoría Profesional: 
- Oficial de Actividades Específicas. Titulación requerida:  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente (20 plazas)

- Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. Titulación requerida: Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. (6 plazas)

22/12/14

SERGAS: oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2014.

Categoría profesional
Número
de prazas
Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
7
Fisioterapeuta
5
Logopeda
2
Terapeuta ocupacional
2
Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía
2
Técnico/a superior en Hixiene Bucodental
2
Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico
6
Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
11
Técnico/a superior en Radioterapia
2
Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
64
Total
103

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141219/AnuncioC3K1-151214-0001_gl.html

DEPUTACIÓN DE LUGO: CONVOCATORIA E BASES QUE REGULAN O PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO E A ECONOMÍA DOS SECTORES ESTRATÉXICOS DA PROVINCIA DE LUGO

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11239_1.pdf#PAGE=1