18/12/14

TITULADOS/AS SUPERIORES E TÉC. DE LABORATORIO PARA O CNIO

Titulado Superior para la Unidad de Ratones Transgénicos
Referencia: TSRT3
Solicitudes: Los interesados deberán remitir su C.V. indicando la Referencia: TSRT3 en el asunto del mail a la dirección de correo electrónico personal@cnio.es, de lo contrario la candidatura no podrá ser tenida en cuenta.
José Lorenzo Pérez
 917 328 000
 personal@cnio.es
Descripción
La Unidad de Ratones Transgénicos, dentro del Programa de Biotecnología del CNIO, solicita candidatos para cubrir una plaza de Titulado Superior.
Se Requiere
- Licenciado en Ciencias Biológicas o equivalente. Se valorará la formación específica en el campo de la microscopia óptica, de fluorescencia y confocal. Se valorará el título de doctor.
- Más de 3 años de experiencia en microscopia avanzada (fluorescencia, confocal) como técnico en una unidad de soporte multiusuario.
- Experiencia en el manejo de plataformas de High Content Screening, tales como el equipo de HCS Opera (Perkin Elmer).
- Experiencia en microscopios de fluorescencia con deconvolución (tales como el Delta Vision).
- Experiencia en el uso de plataformas de análisis de imagen tales como Imaris, Definiens, Acapela, imagenJ, Metamorph, etc.
- Adicionalmente se valorará experiencia previa en el campo de la investigación biológica, principalmente empleando herramientas de microscopía.
- Buenas dotes de comunicación para la interacción y el entrenamiento de los usuarios.
- Nivel alto de inglés.
Se Ofrece
- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional.
- Remuneración competitiva.
- Contrato laboral asociado a proyecto.

TRABALLADOR/A SOCIAL PARA A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA

Trabajador/a Social


Entidad: FAXPG
Teléfono de contacto:
Web o Blog: http://www.faxpg.es/
Plazo: 8 de enero de 2015
Lugar: Lugo
Perfil:
- Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
- Dominio de Lengua de SIgnos Española (Imprescindible)
Se valorará:
- Experiencia laboral en el movimiento asociativo de las personas Sordas.
- Formación complementaria en el área de atención a la discapacidad auditiva.
- Ciclo Superior de Interpretación en LSE o Curso de Comunicación en LSE completo.
- Celga 4.
- Carnet de conducir B1.
Descripción:
Trabajadora Social para los Servicios de Atención a Personas Sordas (SAPS) de la FAXPG en la Asociación de Personas Sordas de Lugo.
Se ofrece:
- Contrato de trabajo de Obra y Servicio.
- Jornada laboral: 30 horas/semanales.
- Salario según Convenio FAXPG.
Procedimiento:
E-mail: recursoshumanos@faxpg.es poniendo en el asunto: Ref. Puesto Trabajador/a Social Lugo
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
C/Félix Estrada Catoira, 3-Bajo Drcha. 15007 A Coruña


Tfl: 981 16 93 36 Fax: 981 15 43 16

BOLSAS FORMATIVAS REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL

3 bolsas formativas para colaborar na Rede Museística Provincial de Lugo (RMP) para 2013-2014:
• “Educador/a de Museos” ao fin de apoiar o deseño, posta en marcha e mailo seguimento do programa
de actividades culturais e didácticas da Rede Museística Provincial de Lugo para 2013-2014.
• “Arquivos/ Biblioteca”, ao fin de colaborar nas tarefas do Departamento de Arquivos e Biblioteca da Rede Museística Provincial con especial incidencia no inventariado e catalogación e informatización dos  fondos.
• Unha bolsa de “Investigación Ceramolóxica” dos materiais castrexos existentes na provincia de
Lugo.- ao fin de coñecer e investigar unha parte do noso pasado tan importante para o noso país como a época castrexa.

Prazo de presentación de solicitudes:  prazo de DEZ DÍAZ naturais

SERGAS: CONCURSO-OPOSICIÓN PARA MÉDICOS/AS DE FAMILIA

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Categoría
Grupo
Acceso libre
Promoción interna
Reserva discapacidade
Total
Titulación
Médico/a de familia de atención primaria
A1
18
20
2
40
Título universitario oficial de grao ou licenciado/a ou doutor/a en Medicina e Cirurxía e título de médico/a especialista en Medicina Familiar e Comunitaria ou estar en posesión da certificación prevista no artigo 3 do Real decreto 853/1993, do 4 de xuño, ou dalgún dos títulos, certificados ou diplomas a que fai referencia o artigo 30 da Directiva 93/16/CEE, e que figuran enumerados no número 1 da Comunicación 96/C 363/04 da Comisión Europea ou sexan titulares das certificacións previstas no artigo 36.4 da dita directiva (*).
(*) En calquera caso, os ditos títulos, certificados ou diplomas deberán ter sido previamente recoñecidos polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

SERGAS: CONCURSO OPOSICIÓN PARA ENFERMEIROS/AS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a.
Categoría
Grupo
Acceso libre
Promoción interna
Reserva discapacidade
Total
Titulación
Enfermeiro/a
A2
55
63
7
125
Título universitario oficial de grao en enfermaría, diplomatura universitaria de enfermaría ou ATS.

17/12/14

CAMPUTRABAJO: OFERTAS DE EMPREGO

 
Técnico/a Calidad Galicia (Orense)
 
Seleccionamos para empresa cárnica zona Galicia , un/a técnico/a de calidad. Sus funciones serán: registro de temperaturas de planta, control etiquetado, control expediciones, control calidad producto acabado, control calidad de materia prima, producción, control y seguimiento de los registros generados, implantación y mantenimiento de procedimientos del sistema de gestión de calidad

Requisitos:
Ingeniero/a Técnico/a agrícola, especialidad industria agrarias y alimentarias/Licenciado/a Veterinario/a
Experiencia de un año en puesto similar

Nivel de estudios requerido: Diplomatura
Experiencia previa requerida: al menos 2 años
Vacantes disponibles: 1

UNIVERSIDADE DE VIGO: convoca un proceso selectivo para a contratación dunha persoa como técnico medio de xestión de proxectos.

En exercicio das competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, a Reitoría da Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a contratación dunha persoa como técnico medio de xestión de proxectos.
A información completa pode consultarse no seguinte enderezo electrónico:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/outras_convocatorias/, así como nos taboleiros de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (edificio da Xerencia, Campus das Lagoas-Marcosende, Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo Campus Universitario das Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86). Poden obter información e aclarar dúbidas a través do teléfono 986 81 37 62 (Negociado de Selección e Provisión, Servizo de Persoal de Administración e Servizos) ou do correo electrónico consultapas@uvigo.es
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 19 de decembro de 2014.

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


16/12/14

USC: probas selectivas para cubrir dez prazas da categoría profesional de oficial de servizos, grupo IV1, cinco pola quenda de promoción interna e cinco pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

5 prazas de acceso libre e 5 de promoción interna (as prazas que non se cubran pola quenda de promoción interna acumularanse á quenda xeral de acceso libre).
Sistema selectivo: concurso-oposición
Destino das prazas: Santiago de Compostela e Lugo.


Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141202/AnuncioG2018-241114-0011_gl.html

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.


ANEXO
Prazas correspondentes á oferta para o ingreso nas escalas
de administración xeral e especial do ano 2014
1. Administración xeral
Discapac. (7 %)
Corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia (subgrupo A2)
– Escala técnica de finanzas
 7
1
Corpo administrativo da Xunta de Galicia (subgrupo C1)
– Escala de subinspectores/as de consumo
 3
2. Administración especial
Corpo facultativo superior da Xunta (subgrupo A1)
– Escala de biólogos/as
– Escala de químicos/as
– Escala de enxeñeiros/as industriais
– Escala de veterinarios/as
 9
 3
 4
 6
2
1
Corpo facultativo de grao medio da Xunta (subgrupo A2)
– Escala de enxeñeiros/as técnicos/as industriais
 7
Corpo axudantes facultativos (subgrupo C1)
– Escala de axentes facultativos ambientais
10
Total
49
4
Total xeral
53

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141215/AnuncioCA01-111214-0003_gl.html"Taller de Búsqueda activa de emprego" CV por competencias

"Taller de Búsqueda activa de emprego" CV por competencias a realizar este xoves día 18, no Centro de Formación da Confederación de Empresarios de Lugo, de 3 horas, de 10:00 a 13:00 horas dirixido a titulados medios ou superiores de FP ou Universitarios principalmente.
Centraríase en saber facer un curriculo por competencias. Cos obxectivos de saber cales son as competencias clave que pide o teu perfil profesional e coñecer os diferentes modelos de curriculum por competencias e como incorporalas de forma clara e entendible no CV. Cada vez son máis as empresas que valoran as competencias clave dos seus candidatos polo que saber incorporalas ao CV nestes tempos é importante para calquer persoa que esté en busca de emprego. A maiores tamén se verán ferramentas para a búsqueda de emprego, etc.
Inscrición 5€. Por teléfono no 982284150 Ext. 204 ou por email a cecaplugo@cecaplugo.org
PRAZAS LIMITADAS

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA