11/11/14

PROFESORES/AS VISITANTES PARA ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11655 Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 
plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de 
América y Canadá para el curso académico 2015-2016

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o día 26 de novembro.

CONCELLO DE SAMOS: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR


TRABALLADOR/A SOCIAL-CONCELLO DE CAMBRE

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN LABORAL
TEMPORAL DE UN TRABALLADOR/A SOCIAL.
Por Resolución da Concelleiro delegado da área de Réxime Interior,
Patrimonio e Contratación nº2239 /2014 de data 06/11/2014, aprobouse a
convocatoria e Bases para a selección laboral temporal de un traballador/a
social por substitución transitoria da titular.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral deste concello no prazo de
cinco (5) días hábiles a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta
convocatoria nun xornal. Tamén se publicará o anuncio da convocatoria xunto
coas Bases desta no taboleiro de anuncios do Concello e na súa páxina web
“www.cambre.org”.
As Bases pódense consultar no taboleiro de anuncios do Concello e na
súa páxina web www.cambre.org

Máis información: http://www.cambre.es/fileadmin/imgs/pdfs/2014/11/16-ANUNCIO.pdf
http://www.cambre.es/fileadmin/imgs/pdfs/2014/11/16-BasesrevccssIV.pdf

VACANTES EN CENTROS CONCERTADOS: COLEGIO "EDES" DE TAPIA DE CASARIEGO

Vacante de Educación Especial en el Colegio “EDES” de Tapia de Casariego.
Maestro/a de educación especial; funciones de Profesor/a de Taller de TVA (en la especialidad de comercio), durante el curso 2014/2015.
Titulación requerida
  • Maestro/a de Educación Especial
Se valorará
  • Experiencia en Centros de Educación Especial.
  • Conocimiento y compromiso de la dinámica de trabajo y del carácter propio del centro.
  • Residencia en la comarca.
Presentación del currículum
 

BOLSAS INAP


- 5 BOLSAS PARA TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS NA RAMA DAS CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
- 2 BOLSAS PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS/AS NAS ÁREAS DE BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 28 de novembro.

CONCELLO DA CORUÑA: CONVOCATORIAS DE PSICÓLOGO/A E ASESOR/A XURÍDICO/A


CONVOCATORIA PRAZAS ACCESO POR CONCURSO OPOSICIÓN
PSICÓLOGO/A, Grupo: A1
ASESOR/A XURÍDICO/A, Grupo: A1

10/11/14

BANCO DE ESPAÑA: CONVOCATORIAS DE EMPREGO

Especialista en regulación bancaria

Proceso selectivo para proveer siete plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en regulación bancaria (Anuncio 2014A48, de 7 de Noviembre)
 
Fecha límite: 1 de Diciembre de 2014

Operador de activos interiores y exteriores

Proceso selectivo para proveer siete plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de operador de activos interiores y exteriores (Anuncio 2014A46, de 29 de Octubre)
 
Fecha límite: 20 de Noviembre de 2014

Especialista en transparencia bancaria y conducta de mercado

Proceso selectivo para proveer seis plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en transparencia bancaria y conducta de mercado (Anuncio 2014A45, de 29 de Octubre)
 Fecha límite: 25 de Noviembre de 2014

Especialista en riesgos financieros

Proceso selectivo para proveer seis plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en riesgos financieros (Anuncio 2014A44, de 29 de Octubre)
 
Fecha límite: 20 de Noviembre de 2014

CONCELLO DE LUGO: CONTRATACIÓN EDUCADOR/A SOCIAL E SEPULTUREIRO/A


Educador/a Social: estar en posesión do título de diplomado/a en educación social ou ben encontrarse nalgún dos supostos previstos pola Lei 1/2001, do 22 de xaneiro, de creación do Colexio de Educadores Sociais de Galicia.
Oficial Sepultureiro/a: estar en posesión do título graduado en ESO, graduado escolar, titulación superior ou equivalente

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de novembro de 2014.
Máis información no BOP de Lugo do 7 de novembro de 2014 e na OMIX de Lugo 982 297 496.