9/10/14

DEPUTACIÓN DE LUGO: OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO


-LICENCIADO/A EN CIENCIAS DO TRABALLO
-TÉCNICO/A DE XESTIÓN

Sistema selectivo, de acceso libre, por oposición

Máis información: http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=25323&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&codMenu=483&codMenuPN=4&codMenuSN=98&codMenuTN=106

REMTA PRAZO PARA INSCRIBIRSE NO V CONGRESO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E SAÚDE

 V CONGRESO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE  E SAÚDE – LIV CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL
  
DESTINATARIOS: 
. Técnicos/as, funcionarios/as e responsables políticos da Administración local, provincial e autonómica, que desenvolvan a súa actividade ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.
 Profesorado da universidade, de ensino secundario e formación profesional que desenvolva a súa actividade ou estea relacionado/interesado nas áreas obxecto de estudo.
 Técnicos/as e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e prevención de riscos laborais.
 Profesionais libres, titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e de grao medio que desenvolvan a súa actividade  ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.
 Representantes de asociacións ecoloxistas, asociacións de montes, asociacións de consumidores, asociacións veciñais, etc. 
 Estudantes universitarios e dos ciclos formativos de formación profesional relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo (saúde ambiental, química ambiental, xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, traballos forestais  e de conservación do medio natural, explotacións agrarias extensivas, etc.).
Datas: 13 de outubro a 16 outubro en Lugo

Prazo para inscribirse: 1 de setembro a 10 de outubro

Prezo: 30 €

100 PRIMEIRAS SOLICITUDES GRATIS PARA ALGÚNS COLECTIVOS http://www.medioambienteysalud.com/

Máis información: http://www.medioambienteysalud.com/

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


TECNICO/A DE PROXECTOS, para xestionar programa de emprego con mulleres no ámbito rural.

En Atelier SOCIAL buscamos un/a TECNICO/A DE PROXECTOS, para xestionar programa de emprego con mulleres no ámbito rural.
PERFIL REQUERIDO
- Titulación universitaria no área social (Educación Social, Traballo Social, Psicoloxía,...)
- Experiencia en orientación laboral con mulleres.
- Formación en materia de xénero e igualdade
- Carné de conducir e vehículo propio.
- Experiencia no manexo fluído de ferramentas de ofimática e internet.
- Capacidade de traballo en equipo, creatividade, iniciativa, organización, responsabilidade, habilidades de comunicación e autonomía no traballo.
CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:
- Xornada: Parcial, máximo 20 horas semanais (flexibilidade horaria, posibilidade de concentralo en 2 ou 3 días por semana)
- Categoría: Diplomada/o
- Duración do contrato: Outubro-2014 – Agosto 2015.
- Incorporación: 2ª semana de Outubro
PERSOAS INTERESADAS:
Enviar curriculum vitae por correo electrónico ao enderezo rrhh@ateliersocial.org antes do 9 de Outubro, poñendo na liña de asunto “Técnica/o de proxecto”

Certificación galega de competencias dixitais en ofimáticA

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, fai unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación.

Destinatarios: persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes do remate do prazo de inscrición.

Organización do curso:
Número de prazas: 360.
Duración: 12 semanas (190 horas lectivas).
Modalidade: teleformación titorizada a través da plataforma EMA da rede CeMIT.
Datas: no último trimestre do ano.

Contido:
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas).
Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (30 horas).
Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas).
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas).
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas).

O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de cualificacións.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2014

Máis inforamción no DOG do 25 de setembro e en http://cemit.xunta.es/actividade/11299

ENFERMEIROS/AS FORMADORES/AS EN PRIMEIROS AUXILIOS


DOCENTE DE INGLÉS

Buscamos docente de inglés para "Curso Promoción Turística Local", MF1057_2: Inglés profesional para turismo
Del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2014
Horario de 8:30 a 14:45 horas
Requisitos:
1. TITULACIÓN:
+ Licenciado en Filología Inglesa, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa o equivalente.
+ Cualquier Titulación Superior del con la siguiente Formación Complementaria:
- Certificado de aptitud en los Idiomas correspondientes de la Escuela Oficial de Idiomas
+ Cualquier Titulación Universitaria Superior con la siguiente Formación Complementaria:
- Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la licenciatura del idioma correspondiente junto con los estudios complementarios del apartado anterior
2. CAP o Certificado de Formador Ocupacional o Docencia de Formación Profesional para el Empleo o acreditar 600 horas de experiencia docente.
3. UN AÑO de EXPERIENCIA en las siguientes ocupaciones:
- Informador turístico
- Jefe de oficina de información turística
- Promotor turístico
- Técnico de empresa de consultoría turística
- Coordinador de calidad en empresas y entidades de servicios
turísticos.
- Agente de desarrollo turístico local
Enviar CV a cecaplugo@cecaplugo.org