16/5/14

CONCELLO DE LÁNCARA: CURSO NOVAS TECNOLOXÍAS

Curso de Novas Tecnoloxías para maiores de 50 anos.

Lugar: Biblioteca A Pobra de San Xiao (Láncara)

Hora: 17:30- 19:30

OFERTAS DE EMPREGO


- GESTOR/A COMERCIAL, con contrato laboral de media jornada y duración 6 meses (Opción de prorroga y aumento de jornada según resultados) PARA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS (Implantación normas de calidad UNE-ISO, Implantación LOPD, Formación bonificada, Formación en Certificados de Profesionalidad...) para OURENSE y PROVINCIAS LIMÍTROFES.

- GESTOR/A COMERCIAL AUTÓNOMO (no necesaria exclusividad) PARA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS (Implantación normas de calidad UNE-ISO, Implantación LOPD, Formación bonificada, Formación en Certificados de Profesionalidad...) para OURENSE y PROVINCIAS LIMÍTROFES.

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM/DATOS DE CONTACTO A:

OURENSEFORMACION@GMAIL.COM

OFERTAS DE EMPREGO PARA CASA DE TURISMO RURAL


Persoa para desempeñar funcións varias:
  •  Servizo de mesas en restaurante e bar, habitacións, xestión comercial e de reservas
  • Requisitos: coñecementos medios (mínimo), preferiblemente muller.
- Persoa para limpeza, lavandería e habitacións (meses de xullo e agosto).
- Persoa para limpeza por horas, fins de semana.

Enviar CV a julia.rivas.fdz@gmail.com 

Tfno: 982 54 30 66 (horario de mañá)


Convocatoria para a provisión interina dunha (1) praza de auxiliar de biblioteca.


O obxecto da interinidade é a cobertura da praza de funcionario de carreira dun/ha auxiliar de biblioteca
mentres dure a situación de baixa por incapacidade temporal da súa titular. As retribucións serán ascorrespondentes ao grupo de clasificación de funcionarios C/subgrupo C2, nivel de Complemento de Destino 9,complemento específico mensual de 94,35€.
Lugar e prazo de presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Xermade, no prazo de 7 díasnaturais, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo.
Requisitos: Os establecidos nas bases de convocatoria.
Sistema de selección: Concurso-oposición, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición
na Secretaría do Concello.
Xermade, 7 de maio de 2014.- O Alcalde, Tomás Rodríguez Arias

14/5/14

Concello de Samos: Proceso de Selección de Persoal para a Contratación Temporal para INFORMACION E ATENCIÓN AOS PEREGRINOS


Duracion 4 meses: 1 xuño a 30 setembro
Prazo ata: 19 maio
Máis información: http://www.concellosamos.es/portal_localweb/p_95_contenedor_ayto_samos.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=4421&tipo=5&nivel=1400&layout=p_95_contenedor_ayto_samos.jsp&codResi=3&language=gl&codMenu=628&codMenuPN=138&level=1

Convocatoria prazas UDIAF Bergantiños ( Prazas de Coordinador/a, Psicomotricista e Logopeda)


Para a nova Unidade de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá de Bergantiños, que estará localizada no concello de Carballo,  e de conformidade co convenio asinado entre AGAT e a Consellería de Traballo e Benestar con data 27 de Marzo de 2014,  AGAT convoca prazas de Coordinador/a, Psicomotricista e Logopeda.
Data límite de presentación de solicitudes 4 de xuño 24.00 horas.
Ver as bases da convocatoria
Máis información:  http://atenciontemprana.com/convocatoria-prazas-udiaf-bergantinos/

PROGRAMACIÓN AFD 2014

Máis información: http://traballo.xunta.es/afd