3/4/14

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter presentado a documentación de emenda no prazo establecido para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014.
 • Prazo para realizar reclamacións: do 2 ao 11 de abril de 2014, ámbolos dous incluídos.
 

PROSEGUR: Coordinador Administrativo y Financiero Prosegur - A Coruña, Galicia

Descripción de empleo

Para nuestro negocio de Tecnología necesitamos incorporar una persona que gestione los temas administrativos financieros de las sociedades que se crean en los paises donde desarrollamos las obras para llevar a cabo las instalaciones de Videovigilancia, la protección contra incendios o el monitoreo.
 
Funciones clave:
-          Responsable de la estructura financiera
-          Constitución de sociedades en los países donde se realice una obra
-          Cumplimiento de obligaciones formales de las distintas jurisdicciones
-          Control de la fiscalidad a nivel internaciones
 
 Aptitudes y conocimientos deseados
Licenciado en ADE o Derecho
Experiencia de 6/7 años en fiscalidad internacional y en gestión de sociedades
Idiomas: Español, Inglés y Gallego 

Máis información: https://www.linkedin.com/jobs2/view/13045258?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1686531001396513555777%2CVSRPtargetId%3A13045258%2CVSRPcmpt%3Aprimary

ODONTOLOGO GENERAL CON EXPERIENCIA Dental Area - Clinica Dr. Candia - Lugo

Descripción de empleo

ODONTOLOGO GENERAL CON EXPERIENCIA
Dedicación a tiempo parcial o completo
5 años de experiencia
Funciones de odontología general
Necesarios conocimientos de informatica básicos
Valorable conocimientos de fotografia

Aptitudes y conocimientos deseados

Estudios mínimos: Licenciado - Odontología
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos: Residencia en la zona: Foz (Lugo) - A Mariña


Máis información: https://www.linkedin.com/jobs2/view/10850977?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1686531001396513418923%2CVSRPtargetId%3A10850977%2CVSRPcmpt%3Aprimary

Ferrovial : Técnico en Acción Social y RSC (Madrid y alrededores)

Descripción de empleo

Dependiendo del Responsable de Programas de RSC, ejecutará proyectos y actividades de la política de responsabilidad corporativa, en concreto en lo referente a los proyectos de Acción Social de la empresa.
Proyectos de Acción Social
·Coordinación de viajes a terreno: logística, control presupuestario y seguridad.
·Selección de voluntarios: definición de perfiles con ONG, coordinar convocatoria con RRHH, plan de trabajo en terreno y reuniones formativas.

Convocatoria y selección de proyectos
·Evaluar los aspectos técnicos de las propuestas recibidas.
·Supervisar los convenios con organismos e instituciones

Voluntariado corporativo
·Desarrollar el plan de voluntariado corporativo y llevar a cabo la coordinación del mismo conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos.

Gestión departamental
·Elaborar el reporting de su área de actuación
·Control documental de proyectos, presentaciones y materiales vinculados a proyectos
·Coordinar con RRHH la emisión de certificados de donación para empleados y otros trámites administrativos
·Preparar candidaturas a premios y menciones en materia de RSC.

Comunicación
·Coordinación con los departamentos implicados para elaboración de materiales de comunicación: folletos, anuncios, revista interna, redes sociales, blogs...
·Gestión de archivo fotográfico y de video.
·Relación con ONG para coordinación logística y de proyectos.

Aptitudes y conocimientos deseados

 • Requisito: 2 Años de experiencia en proyectos de Cooperación
 • Requisito: Experiencia en evaluación y gestión de proyectos
 • Valorable: Máster en Cooperación Internacional
 • Requisito: Experiencia en comunicación corporativa
 • Requisito: Nivel alto de inglés
Máis información:  https://www.linkedin.com/jobs2/view/13050762?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1686531001396512851490%2CVSRPtargetId%3A13050762%2CVSRPcmpt%3Aprimary

2/4/14

A aplicación ‘Mobem’ para facer xestións co Servizo Público de Emprego desde o móbil incorpora un sistema de notificacións


Santiago de Compostela, 1 de abril de 2014- A Xunta de Galicia vén de actualizar a aplicación Mobem, que permite realizar aos galegos e galegas xestións co Servizo Público de Emprego desde o móbil. Desde agora esta ferramenta recolle as achegas dos usuarios e, deste xeito, incorpora un sistema de notificacións, polo que os cidadáns poderán recibir nas súas terminais unha notificación cada vez que ocorra un evento que poida ser do seu interese. A nova versión deMobem estará dispoñible tanto para as plataformas Android, como para IOS, RIM e Windows Phone.
Esta aplicación vén de recibir, ademais, o premio ‘TIC nos Servizos Públicos de Emprego 2014’ da Fundación Socinfo e a revista ‘Sociedade da Información’. Precisamente, hoxe a Xunta recolleu este galardón.
Desde a súa posta en marcha en xullo do ano pasado, esta aplicación pioneira en Galicia xa tivo máis de 10.000 descargas. Ata o de agora, ademais, xa se realizaron máis de 3.600 renovacións da demanda de emprego, comunicáronse 1.200 citas de orientación, máis de 300 comunicacións de cursos de formación e preto de 9.700 comunicacións para dispoñibilidade de ofertas. En total, rexistráronse desde a súa posta en marcha máis de 49.100 accesos.
Mobem é a primeira aplicación de Galicia que permite á cidadanía facer diferentes xestións co Servizo Público de Emprego grazas á iniciativa da Consellería de Traballo e Benestar e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
En concreto, ofrece aos cidadáns diferentes vantaxes como é a posibilidade de que poidan renovar a súa demanda de emprego desde móbil. Ademais, e, entre outras actuacións, os galegos poden consultar en tempo real se son convocados a unha cita para a orientación laboral; se foron seleccionados para participar nun curso de formación; o se, por exemplo, se atopan entre os candidatos dunha oferta laboral.
Mobem está dispoñible para sistemas operativos IOS (equipos Apple), Android, RIM (Blackberry) e WindowsPhone. Isto quere dicir que é posible descargar esta aplicación nas “tendas” oficiais de Google Play, iTunes, e tamén en Blackberry Word e WindowsMarket. O acceso a Mobem realízase empregando o mesmo usuario e contrasinal que no portal de emprego. No caso de non dispor de usuario e contrasinal ou telo esquecido, os cidadáns poden dirixirse á súa oficina de emprego que lle remitan estes ao seu correo electrónico.
Esta actuación forma parte do Plan integral de modernización do SPEG que a Consellería de Traballo e Benestar está a realizar desde o 2009 e que supuxo na pasada lexislatura un investimento de 24 millóns. Mobem tamén se enmarca no Plan de Modernización da Administración Autonómica, , que desenvolve a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, para achegar os servizos públicos aos cidadáns e acadar unha verdadeira Administración electrónica aberta as 24 horas do día os 365 días do ano.

DEPUTACIÓN DE LUGO: CONVOCATORIA E BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL DE AXUDANTE-MECÁNICO1o.-No PRAZAS/POSTOS QUE SE CONVOCAN: 1
2o.- DENOMINACIÓN PRAZA: AXUDANTE MECÁNICO
3o.- DENOMINACIÓN POSTO DE TRABALLO: AXUDANTE MECÁNICO DE ENTRADA.
3o.- ADSCRIPCIÓN: PARQUE MÓBIL PROVINCIAL
4o.- RELACIÓN XURÍDICA COA ENTIDADE: Funcionario Interino (Art. 10.1 apartado a) do EBEP), “existencia de praza vacante cando non sexa posible a súa cobertura por funcionario de carreira”.
5o.- TITULACIÓN ACADÉMICA ESIXIDA PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO.
Non se esixe estar en posesión de ningunha das titulacións académicas previstas no sistema educativo en virtude da Disposición Adicional Sétima da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
7o.- NIVEL DE GALEGO ESIXIDO PARA NON REALIZAR A PROBA SINALADA NA BASE 8.3.: Celga 3 ou equivalente.
8o.- CONTIDO FUNCIONAL DO POSTO DE TRABALLO.
Función: As propias inherentes ao seu posto de traballo como lavado de vehículos, mantemento dos mesmos, limpeza e colocación da nave e da ferramenta, etc.
Tarefas:
- Estimar e seleccionar o material necesario para a execución do seu traballo.
 - Cambiar o aceite, filtros de combustible e aire. 
- Cambiar as rodas dos vehículos.
 - Lavar e aspirar os vehículos.
- Axudar ao Mecánico 
- Realizar pequenas reparacións. 
- Manter limpa e ordenar a Nave, as ferramentas....
 - Conducir os vehículos ata a fosa para proceder ao lavado e engrase.
 - Acondicionar o equipo de lavado, instalar mangueiras, controlar a presión e os produtos químicos. 
- Realizar calquer outra tarefa afín que lle sexa asinada.

10 bolsas para estudos de posgrao: Glamour "As Mulleres Primeiro”


Poderán participar no concurso todas aquelas mulleres estudantes de nacionalidade española con idades comprendidas entre os 22 e os 35 anos, ambos incluidos, que estean en posesión dun título oficial de grao ou equivalente expedido por unha Universidade española e que vaian cursar estudos de posgrao
A bolsa concederase exclusivamente para a realización de estudos de posgrao durante un só curso, dotada dunha axuda económica de ata 3.000 euros.
Prazo: ata o 18 de xullo de 2014.
Podes consultar os demais requisitos e xeito de participación en: http://www.glamour.es/micros/becas_glamour/legal1.html

DEPUTACIÓN DE LUGO:OFERTA DE TRES BOLSAS FORMATIVAS EN MATERIA DE “ASESOR ENERXÉTICO” PARA COLABORAR COA AXENCIA PROVINCIAL DA ENERXÍA DE LUGO


Requisitos dos solicitantes :

1. Posuír a nacionalidade española, ou ser nacional dun país membro da Unión Europea.
2. Estar en posesión da formación académica requirida.
3. Será requisito indispensable dominar o castelán e a lingua galega.
4. Durante o período de goce da bolsa, o beneficiario/a non poderá ter emprego remunerado nin ser titular de ningunha bolsa ou axuda económica de outro organismo.
5. Estar empadroado en calquera dos Concellos da provincia de Lugo.
6. Non ter sido separado/a do servizo de ningunha administración ou institución como consecuencia de expediente disciplinario.
7. Non estar incapacitado fisicamente ou padecer enfermidade que poda impedir a realización normal da actividade formativa obxecto da axuda que se convoca.
8. Non atoparse incurso en ningunha das circunstancias que prohiben a obtención da condición de beneficiario, recollidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, e deberán cumprir as obrigas recollidas no artigo 14 da citada lei.

Prazo de solicitude: 10 días hábiles

Mensalu busca Médico-Neurólogo para Lugo

Máis información: https://www.infojobs.net/lugo/medico-neurologo/of-i734330376e4c7ca6f94195b2789648

Educador/a infantil para VimianzoO Grupo Reacteda S.L. busca Educador/a Infantil para escola infantil de Vimianzo.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
•Estar en posesión do título de Mestre/a especialista en Educación Infantil, Profesor/a de Educación Xeral Básica especialistas en Preescolar ou con outra especialidade e que se atopen cursando a especialidade esixida, Técnico/a Superior de Educación Infantil ou Técnico/a especialista en Xardín de Infancia.
•Estar en posesión do carné oficial de manipulador/a de alimentos.
•Posuir coñecementos básicos en primeiros auxilios.
•Ter cumpridos os 18 anos de idade.

OUTROS REQUISITOS A VALORAR
•Estar en posesión do permiso de conducir B1.
•Ter experiencia laboral en tarefas relacionadas co cometido do posto de traballo.
•Competencias mínimas no terreo das comunicacións e novas tecnoloxías.
•Coñecemento a nivel básico dun segundo idioma estranxeiro, preferiblemente inglés.
•Capacidade de traballo en equipo.

As persoas interesadas poden contactar coa empresa no e-mail reacteda.adriana@gmail.com, no fax 981.707.425 ou en GRUPO REACTEDA, C/Evaristo Martelo nº1, 15129-Vimianzo (A Coruña)

Programa "Jóvenes Innovadores en Recursos Humanos". Fundación Personas y EmpresasDesde la Fundación Personas y Empresas  y con el apoyo de empresas como: Bricomart, CEPSA, CHEP, KFC, Mahou San Miguel, Microsoft,  ONO y Vodadone, apostamos por los jóvenes talentos. Creemos en una mirada fresca e innovadora que aporte una nueva visión, dinamismo y métodos diferentes al ámbito de los Recursos Humanos.

Por ello diseñamos este programa que año tras año de manera gratuita impulsa a 20 jóvenes talentos con escasa experiencia profesional pero con una extraordinaria motivación para desarrollar sus capacidades y sus carreras profesionales a lo largo de un proceso de formación en el se tiene la oportunidad de:
 • Recibir formación específica en RRHH
 • Tener una sesión de mentoring para orientación de carrera
 • Conocer HR Best Practices en grandes compañías
 • Desarrollar un proyecto innovador
 • Oportunidad de realizar Shadowing con HR Managers
 • Posibilidad de realizar prácticas
Si quieres vivir con nosotros una experiencia que puede cambiar tu vida profesional, ¡No lo dudes, ésta es tu oportunidad! Presenta tu vídeocandidatura antes del 30 de abril de 2014.

31/3/14

ALDEAS INFANTILES NECESITA RESPONSABLE DE HOGAR

Puesto de Responsable de Hogar

Si eres mayor de 35 años, no tienes responsabilidades familiares y te gustan los niños/as  eres la persona que necesitamos. Como Madre SOS serás la figura  principal de referencia en un hogar en el que convivirás con un grupo de 5 a 6 niños/as. Les procurarás cariño, estabilidad y afecto como principales componentes de un crecimiento sano y una sólida educación. Favorecerás el desarrollo de su autonomía en un entorno familiar, cálido y protector donde el menor será capaz de ser niño/a y principalmente ser feliz.

Puesto de Educadores

Son las personas de apoyo a la Madre SOS para lograr el desarrollo integral de cada uno de los menores que conforman el hogar, dando respuesta a sus necesidades educativas. 

Para desempeñar esta labor es necesario estar en posesión de Titulación Universitaria.
Si necesitas más información puedes llamar al teléfono 91 388 45 49 o envíar tu currículum:
rrhh@aldeasinfantiles.es 

Máis información:  http://www.aldeasinfantiles.es/actua/bolsa-trabajo/Pages/default.aspx

becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios»

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 100 becas de Introducción a la Investigación para alumnos que estén matriculados en asignaturas de los últimos cursos académicos, financiadas con cargo a proyectos de investigación vigentes. Las becas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad. El plan de trabajo derivado de la concesión de estas becas se desarrollará en los Institutos o centros, propios o mixtos, del CSIC, bajo la dirección de sus investigadores.
2. Plazo de solicitud: El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE de esta Resolución.

Máis información: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3460

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares: convoca plaza de TÉCNICO DE RIESGOS LABORALES

TPRL.03.14 - Técnico De Prevención De Riesgos Laborales
El CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) es una fundación pública que lleva a cabo investigación puntera competitiva internacionalmente en el área cardiovascular. El CNIC posee un edificio moderno, situado cerca del centro de Madrid, que alberga más de 6000 m2 de laboratorios equipados con infraestructura y servicios de vanguardia.
El CNIC procederá a contratar Técnico De Prevención De Riesgos Laborales
Se requiere:
 • Titulación mínima: Licenciatura o Ingeniería Superior.
 • Master en Prevención de Riesgos Laborales o Titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que habilite a realizar las funciones contempladas en el art. 37 del RD 39/97 con al menos dos de las tres especialidades técnicas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada)
 • Experiencia demostrable en el diseño, coordinación, evaluación y puesta en marcha de planes de prevención integrales en hospitales o centros de investigación con riesgos biológicos, químicos y radiactivos
 • Se valorará especialmente la formación y o experiencia en sistema de gestión basado en OHSAS 18001.
 • Se valorará formación adicional en gestión de la calidad, Medio Ambiente y RSC.
 • Dominio de las herramientas informáticas del paquete Microsoft
 • Imprescindible dominio de Inglés.
Se ofrece:
 • Incorporación a un Centro de Investigación de nueva creación, de relevancia internacional en el ámbito científico y en pleno crecimiento. Vinculado al sector público y gestionado por una Fundación.
 • Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia científica.
 • Acceso a una infraestructura moderna con la tecnología más avanzada.
 • Contrato de interinidad por baja maternal (aprox. 6 meses)
 • Incorporación inmediata.
Interesados enviar CV exclusivamente a través de la aplicación informática, pinchando en INSCRIBIRSE
El plazo para la recepción de CV finaliza el próximo 8 de abril.

Máis información. http://www.cnic.es/es/empleo/ofertas.php?oferta=568

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) convoca hasta 12 plazas para el programa de Prácticas de Verano.


Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los dos últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas (Ej. Biología, Medicina, Bioquímica, Farmacia, Bioinformática) que deseen adquirir experiencia en investigación en alguno de los laboratorios del CNIO.
El CNIO se hará cargo de los gastos de viaje de ida y vuelta desde la ciudad de residencia del estudiante a Madrid. Además, los estudiantes seleccionados recibirán una subvención para el comedor del CNIO, durante toda la duración del periodo de prácticas.
Cada estudiante se incorporará a un laboratorio de entre los elegidos en su solicitud teniendo en cuenta sus preferencias y experiencia.
El estudiante trabajará bajo la supervisión del jefe de grupo/unidad o de un miembro del equipo. Los participantes asistirán a seminarios, impartidos por diferentes investigadores del CNIO. Al final del periodo de prácticas, cada estudiante deberá presentar su proyecto de investigación y los resultados obtenidos.
Las becas se asignarán en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta tanto el expediente académico y la experiencia del estudiante como su carta de motivación.
Envío de solicitudes hasta el 27 de abril de 2014.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOCATORIA DE 135 PRAZAS DE PROFESORES NO ESTRANXEIRO


Seccións Bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015.
Prazo para presentar solicitudes ata o 15 de abril de 2014.
Máis informació: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3439

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA CONVOCA 22 BOLSAS DE INVESTIGACIÓN E ESPECIALIZACIÓN


Las 22 becas se clasifican en dieciocho tipos y a cada uno de estos tipos se les exige, además de los requisitos generales, unos requisitos específicos. Las 22 becas serán otorgadas a los solicitantes que obtengan mayor puntuación dentro de cada uno de los dieciocho tipos referidos.
 Las becas tendrán la finalidad de formar especialistas en:
a) Conservación y protección de fondos bibliográficos.
b) Proceso técnico de fondos documentales modernos y antiguos.
c) Tecnologías de la documentación.
d) Exhibición y difusión de fondos museísticos.
e) Archivística.
f) Gestión cultural.
g) Comunicación.
h) Informática.

Todas las becas se desarrollarán en la sede de la BNE en Madrid, excepto una de ellas que se desarrollará en la sede de la BNE en Alcalá de Henares.

 Los beneficiarios contarán con la orientación, formación y seguimiento de un tutor perteneciente al área correspondiente de la institución. Se entregará un diploma a los becarios que hayan cumplido el periodo íntegro de formación desde su incorporación hasta la fecha de finalización del mismo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: CONVOCATORIA PRAZA DE COORDINADOR/A ASESOR/A XURÍDICO/A DO CIM

O Concello de Monforte de Lemos convoca 1 praza de Coordinador/a Asesor/a Xurídico/a do Centro de Información á Muller
Cobertura interina durante a baixa maternal da titular da praza.
Requisitos, entre outros: Titulación de Grao ou Licenciatura en Dereito.
Sistema de selección: concurso - oposición.

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados a partir do 1 de abril

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioL431-250314-0001_gl.html 
 

Fundación José Manuel Entrecanales: programa “Emprende tus Prácticas”


Incorporación: 01/07/2014
Finalización: 31/08/2014
Horario: 8 HORAS
Jornada: Jornada completa
24 empresas, 32 plazas
Plazas en Ávila, Barcelona, La Coruña, Madrid y Valencia.
 CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 04/05/2014

Máis información: http://www.fue.es/fjme/index.asp