20/2/14

2 ORIENTADORES/AS LABORAIS PARA A CORUÑA


O Concello da Coruña convoca concurso de méritos para a selección de 2 orientadores/as laborais, para o desenvolvemento do programa integrado de emprego "Posto a Posto"

Requisitos:

Psicoloxía, Pedagoxía, Socioloxía, Psicopedagoxía, Relacións Laborais, Educación social, Traballo social ou equivalente.
  

 O prazo de solicitudes permanecerá aberto ata o 28 de febreiro de 2014

Máis información: http://www.coruna.es/servlet/Satellite?mostrarCaducados=No&paginaID=1131011285127&itemID=1392603381689&itemTemplate=Portal-SelectivoProceso-Detalle&c=Page&itemType=Contenido&pagename=Portal/Page/Portal-SubportadaSeccion&cid=1131011285127&argIdioma=gl
BECAS para PERSOAS CON DISCAPACIDADE das seguintes titulacións universitarias:
Relacións Laborais, Económicas e ADE (Administración e Dirección de Empresas) Enxeñeiros Técnicos Industrais, Dereito...

Requisitos:
-Ter recoñecido o certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.
-Ser menor de 30 anos (ou ter 30 anos no momento da beca).
-Ter rematado os estudos ou estar cursando o último ano de carreira.

Ubicación: A nivel de comunidade autónoma de Galicia.
Duración da beca: 1 ano

Se estás interesad@ envía o teu curriculum a sil@cogami.es

Estrella Galicia busca 11 operarios de envasado para su planta.


La compañía Estrella Galicia creció un doce por ciento en ventas en 2013 y  tiene pensado invertir cien millones de euros en mejoras en la fábrica de A Coruña. Estrella de Galicia es la cuarta cervecera de España y busca hacerse un hueco a nivel internacional.
Hijos de Rivera cuenta con 774 puestos de trabajo directos -nueve de cada diez indefinidos- y 718 indirectos, que han subido un diez por ciento en 2013 y esperan que suban un siete por ciento más en 2014.  (noticias.lainformacion.com)
Las ofertas de empleo las encontrarás en este enlace: http://estrellagalicia.asp.infojobs.net/home/index.xhtml?ghs=1&dgv=3046601900308273.5
  • OPERARIOS/AS ENVASADO 10/02/14 A Coruña Seleccionamos operarios /as de envasado para la fábrica de cerveza ubicada en el Pg.Industrial de A Grela, mediante cont

BBVA:CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE GRATUITOS

17/2/14

OFERTAS DE EMPREGO E BOLSAS EN REPSOL

Máis información: https://repsol.infoempleo.com/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_idioma=1

O Ministerio de Economía convoca 7 bolsas de especialización en control analítico de produtos obxecto de comercio exterior.


Requisitos, entre outros:
- Título de Grao ou Licenciado en Ciencias Químicas, Físicas, Biológicas, Farmacia, Veterinaria, Enxeñaría Superior ou calquera outra titulación universitaria superior relacionada coas Ciencias experimentais.
- Acreditar experiencia práctica de laboratorio e en sistemas de calidade en laboratorios de ensaio.

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2014/02/14/index.php?d=39&s=3

CONCELLO DE SAMOS: SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (5 PEÓNS)

En cumprimento do establecido no artigo 97 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de réxime local, faise
público que por Resolución de Alcaldía de data 12/02/2014 aprobáronse as “BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (CINCO PEÓNS) QUE SE CONTRATE NO CONCELLO DE SAMOS AO ABEIRO DO PROGRAMA TEMPORAL DE FOMENTO DO EMPREGO E POSTA EN VALOR DO TERRITORIO PROMOVIDO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO”, en réxime de dereito laboral temporal, por obra ou servizo determinado durante 15 meses a xornada completa, e convocouse o correspondente procedemento.
Contra o presente acordo, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, potestativamente, recurso
de reposición ante o Alcalde do Concello, no prazo dun mes, contado desde o día de publicación do anuncio no B.O.P., ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso- Administrativo no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, sen perxuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.
O texto íntegro das bases pode consultarse na páxina web do Concello (www.concellosamos.es) e no
taboleiro de anuncios do mesmo.
En Samos, a 15 de febreiro de 2014.- O Alcalde, Julio Gallego Moure.
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_BOP.jsp&contenido=23447&tipo=5&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&language=gl