30/12/14

CURSOS DEPUTACIÓN DE LUGO: PACTO POLO EMPREFO II. XA ESTÁN PUBLICADAS AS DATAS E CONCELLOS ONDE SE IMPARTEN.

Máis información: http://pactopoloemprego.cpo.es/wp-content/uploads/2014/12/PLANIFICACI%C3%93N-CURSOS-INICIO-FEBRERO.pdf

CONCELLO DA FONSAGRADA: MONITOR/A SOCIOCULTURAL E DE TURISMO

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN CON CARACTER TEMPORAL DUN/DUNHA MONITOR/A SOCIOCULTURAL E DE TURISMO

Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello da Fonsagrada de data 16 de decembro de 2014
aprobáronse as bases para a contratación temporal dun/dunha monitor/a sociocultural e de turismo.
Tipo de duración do contrato: Contrato de duración determinada por obra ou servizo. Duración: Desde a súa formalización ata o 31/12/2015. 
Horario: A fixar polos órganos de goberno tendo en conta o horario de apertura da Oficina de Turismo.
Sistema selectivo: Concurso de méritos e proba práctica 
Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello da Fonsagrada no prazo de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio (non se consideraran días hábiles o 24 e o 31 de decembro). Se o último día coincidise en inhábil ou en sábado o prazo quedará prorrogado ata o seguinte día hábil. No caso de presentarse a solicitude en rexistro distinto ao do Concello da Fonsagrada deberá adiantarse por fax copia da instancia dentro do prazo de presentación das instancias.
Documentación a presentar: Solicitude, documentación xustificativa dos méritos e xustificante de ter
aboado a taxa por dereitos de exame.
Taxas por dereitos de exame: 15 € a ingresar na conta do Concello nº ES12 2080 0118 4331 1000 0028.
As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello da Fonsagrada (www.fonsagrada.org).

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11287_1.pdf#PAGE=12

26/12/14

CONCELLO DE CUNTIS: CONVOCATORIA SELECCIÓN 1 PRAZA DE TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS


CONCELLO DE OURENSE : ANUNCIO da oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2014.


Oferta de emprego público do Concello de Ourense correspondente ao exercicio 2014, aprobada pola Xunta de Goberno Local o 18 de decembro de 2014.
Promoción interna. Concurso-oposición.
Denominación; nº de prazas; subgrupo; escala; subescala; clase.
Técnico en xestión; 2; A2; Administración xeral; xestión.
Administrativo; 4; C1; Administración xeral; administrativa.
Inspector Policía Local; 2; A2; Administración especial; servizos especiais; policía.
Oficial Policía Local; 3; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
Sarxento de incendios; 1; C1; Administración especial; servizos especiais; extinción incendios.
Cabo de incendios; 8; C2; Administración especial; servizos especiais; extinción incendios.
Delineante; 2; C1; Administración especial; técnica auxiliar.
Capataz de obras; 2; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial de cemiterios; 3; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial electricista; 2; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Capataz electricista; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Capataz xardineiro; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial xardineiro; 2; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Oficial de mantemento de edificios; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Técnico de mantemento e conservación; 1; C2; Administración especial; servizos especiais; persoal oficios.
Quenda libre. Oposición libre.
Denominación; nº prazas; subgrupo; escala; subescala; clase.
Policía Local; 4; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
Mobilidade (Lei 4/2007, de coordinación de policías locais).
Denominación; nº prazas; subgrupo; escala; subescala; clase.
Oficial Policía Local; 1; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
Policía Local; 1; C1; Administración especial; servizos especiais; policía.
O prazo máximo para convocar os correspondentes procesos selectivos será, de acordo co artigo 70.1 do Estatuto básico do empregado público, de tres (3) anos.
Ourense, 18 de decembro de 2014

23/12/14

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSASe convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el sistema general de acceso libre en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus Organismos Autónomos. 
Categoría Profesional: 
- Oficial de Actividades Específicas. Titulación requerida:  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente (20 plazas)

- Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. Titulación requerida: Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. (6 plazas)

22/12/14

SERGAS: oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2014.

Categoría profesional
Número
de prazas
Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
7
Fisioterapeuta
5
Logopeda
2
Terapeuta ocupacional
2
Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía
2
Técnico/a superior en Hixiene Bucodental
2
Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico
6
Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
11
Técnico/a superior en Radioterapia
2
Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
64
Total
103

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141219/AnuncioC3K1-151214-0001_gl.html

DEPUTACIÓN DE LUGO: CONVOCATORIA E BASES QUE REGULAN O PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO E A ECONOMÍA DOS SECTORES ESTRATÉXICOS DA PROVINCIA DE LUGO

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11239_1.pdf#PAGE=1

18/12/14

TITULADOS/AS SUPERIORES E TÉC. DE LABORATORIO PARA O CNIO

Titulado Superior para la Unidad de Ratones Transgénicos
Referencia: TSRT3
Solicitudes: Los interesados deberán remitir su C.V. indicando la Referencia: TSRT3 en el asunto del mail a la dirección de correo electrónico personal@cnio.es, de lo contrario la candidatura no podrá ser tenida en cuenta.
José Lorenzo Pérez
 917 328 000
 personal@cnio.es
Descripción
La Unidad de Ratones Transgénicos, dentro del Programa de Biotecnología del CNIO, solicita candidatos para cubrir una plaza de Titulado Superior.
Se Requiere
- Licenciado en Ciencias Biológicas o equivalente. Se valorará la formación específica en el campo de la microscopia óptica, de fluorescencia y confocal. Se valorará el título de doctor.
- Más de 3 años de experiencia en microscopia avanzada (fluorescencia, confocal) como técnico en una unidad de soporte multiusuario.
- Experiencia en el manejo de plataformas de High Content Screening, tales como el equipo de HCS Opera (Perkin Elmer).
- Experiencia en microscopios de fluorescencia con deconvolución (tales como el Delta Vision).
- Experiencia en el uso de plataformas de análisis de imagen tales como Imaris, Definiens, Acapela, imagenJ, Metamorph, etc.
- Adicionalmente se valorará experiencia previa en el campo de la investigación biológica, principalmente empleando herramientas de microscopía.
- Buenas dotes de comunicación para la interacción y el entrenamiento de los usuarios.
- Nivel alto de inglés.
Se Ofrece
- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional.
- Remuneración competitiva.
- Contrato laboral asociado a proyecto.

TRABALLADOR/A SOCIAL PARA A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA

Trabajador/a Social


Entidad: FAXPG
Teléfono de contacto:
Web o Blog: http://www.faxpg.es/
Plazo: 8 de enero de 2015
Lugar: Lugo
Perfil:
- Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
- Dominio de Lengua de SIgnos Española (Imprescindible)
Se valorará:
- Experiencia laboral en el movimiento asociativo de las personas Sordas.
- Formación complementaria en el área de atención a la discapacidad auditiva.
- Ciclo Superior de Interpretación en LSE o Curso de Comunicación en LSE completo.
- Celga 4.
- Carnet de conducir B1.
Descripción:
Trabajadora Social para los Servicios de Atención a Personas Sordas (SAPS) de la FAXPG en la Asociación de Personas Sordas de Lugo.
Se ofrece:
- Contrato de trabajo de Obra y Servicio.
- Jornada laboral: 30 horas/semanales.
- Salario según Convenio FAXPG.
Procedimiento:
E-mail: recursoshumanos@faxpg.es poniendo en el asunto: Ref. Puesto Trabajador/a Social Lugo
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
C/Félix Estrada Catoira, 3-Bajo Drcha. 15007 A Coruña


Tfl: 981 16 93 36 Fax: 981 15 43 16

BOLSAS FORMATIVAS REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL

3 bolsas formativas para colaborar na Rede Museística Provincial de Lugo (RMP) para 2013-2014:
• “Educador/a de Museos” ao fin de apoiar o deseño, posta en marcha e mailo seguimento do programa
de actividades culturais e didácticas da Rede Museística Provincial de Lugo para 2013-2014.
• “Arquivos/ Biblioteca”, ao fin de colaborar nas tarefas do Departamento de Arquivos e Biblioteca da Rede Museística Provincial con especial incidencia no inventariado e catalogación e informatización dos  fondos.
• Unha bolsa de “Investigación Ceramolóxica” dos materiais castrexos existentes na provincia de
Lugo.- ao fin de coñecer e investigar unha parte do noso pasado tan importante para o noso país como a época castrexa.

Prazo de presentación de solicitudes:  prazo de DEZ DÍAZ naturais

SERGAS: CONCURSO-OPOSICIÓN PARA MÉDICOS/AS DE FAMILIA

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Categoría
Grupo
Acceso libre
Promoción interna
Reserva discapacidade
Total
Titulación
Médico/a de familia de atención primaria
A1
18
20
2
40
Título universitario oficial de grao ou licenciado/a ou doutor/a en Medicina e Cirurxía e título de médico/a especialista en Medicina Familiar e Comunitaria ou estar en posesión da certificación prevista no artigo 3 do Real decreto 853/1993, do 4 de xuño, ou dalgún dos títulos, certificados ou diplomas a que fai referencia o artigo 30 da Directiva 93/16/CEE, e que figuran enumerados no número 1 da Comunicación 96/C 363/04 da Comisión Europea ou sexan titulares das certificacións previstas no artigo 36.4 da dita directiva (*).
(*) En calquera caso, os ditos títulos, certificados ou diplomas deberán ter sido previamente recoñecidos polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

SERGAS: CONCURSO OPOSICIÓN PARA ENFERMEIROS/AS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a.
Categoría
Grupo
Acceso libre
Promoción interna
Reserva discapacidade
Total
Titulación
Enfermeiro/a
A2
55
63
7
125
Título universitario oficial de grao en enfermaría, diplomatura universitaria de enfermaría ou ATS.

17/12/14

CAMPUTRABAJO: OFERTAS DE EMPREGO

 
Técnico/a Calidad Galicia (Orense)
 
Seleccionamos para empresa cárnica zona Galicia , un/a técnico/a de calidad. Sus funciones serán: registro de temperaturas de planta, control etiquetado, control expediciones, control calidad producto acabado, control calidad de materia prima, producción, control y seguimiento de los registros generados, implantación y mantenimiento de procedimientos del sistema de gestión de calidad

Requisitos:
Ingeniero/a Técnico/a agrícola, especialidad industria agrarias y alimentarias/Licenciado/a Veterinario/a
Experiencia de un año en puesto similar

Nivel de estudios requerido: Diplomatura
Experiencia previa requerida: al menos 2 años
Vacantes disponibles: 1

UNIVERSIDADE DE VIGO: convoca un proceso selectivo para a contratación dunha persoa como técnico medio de xestión de proxectos.

En exercicio das competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, a Reitoría da Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a contratación dunha persoa como técnico medio de xestión de proxectos.
A información completa pode consultarse no seguinte enderezo electrónico:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/outras_convocatorias/, así como nos taboleiros de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (edificio da Xerencia, Campus das Lagoas-Marcosende, Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo Campus Universitario das Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86). Poden obter información e aclarar dúbidas a través do teléfono 986 81 37 62 (Negociado de Selección e Provisión, Servizo de Persoal de Administración e Servizos) ou do correo electrónico consultapas@uvigo.es
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 19 de decembro de 2014.

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


16/12/14

USC: probas selectivas para cubrir dez prazas da categoría profesional de oficial de servizos, grupo IV1, cinco pola quenda de promoción interna e cinco pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

5 prazas de acceso libre e 5 de promoción interna (as prazas que non se cubran pola quenda de promoción interna acumularanse á quenda xeral de acceso libre).
Sistema selectivo: concurso-oposición
Destino das prazas: Santiago de Compostela e Lugo.


Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141202/AnuncioG2018-241114-0011_gl.html

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.


ANEXO
Prazas correspondentes á oferta para o ingreso nas escalas
de administración xeral e especial do ano 2014
1. Administración xeral
Discapac. (7 %)
Corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia (subgrupo A2)
– Escala técnica de finanzas
 7
1
Corpo administrativo da Xunta de Galicia (subgrupo C1)
– Escala de subinspectores/as de consumo
 3
2. Administración especial
Corpo facultativo superior da Xunta (subgrupo A1)
– Escala de biólogos/as
– Escala de químicos/as
– Escala de enxeñeiros/as industriais
– Escala de veterinarios/as
 9
 3
 4
 6
2
1
Corpo facultativo de grao medio da Xunta (subgrupo A2)
– Escala de enxeñeiros/as técnicos/as industriais
 7
Corpo axudantes facultativos (subgrupo C1)
– Escala de axentes facultativos ambientais
10
Total
49
4
Total xeral
53

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141215/AnuncioCA01-111214-0003_gl.html"Taller de Búsqueda activa de emprego" CV por competencias

"Taller de Búsqueda activa de emprego" CV por competencias a realizar este xoves día 18, no Centro de Formación da Confederación de Empresarios de Lugo, de 3 horas, de 10:00 a 13:00 horas dirixido a titulados medios ou superiores de FP ou Universitarios principalmente.
Centraríase en saber facer un curriculo por competencias. Cos obxectivos de saber cales son as competencias clave que pide o teu perfil profesional e coñecer os diferentes modelos de curriculum por competencias e como incorporalas de forma clara e entendible no CV. Cada vez son máis as empresas que valoran as competencias clave dos seus candidatos polo que saber incorporalas ao CV nestes tempos é importante para calquer persoa que esté en busca de emprego. A maiores tamén se verán ferramentas para a búsqueda de emprego, etc.
Inscrición 5€. Por teléfono no 982284150 Ext. 204 ou por email a cecaplugo@cecaplugo.org
PRAZAS LIMITADAS

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


5/12/14

En Nasas buscamos incorporar un novo membro junior ao equipo de márketing online para que traballe nas nosas oficiñas dende o 2 de xaneiro de 2015.

Os requisitos imprescindibles son:

-perfecto coñecemento do galego e do castelán
-coñecementos altos de inglés (B1)
-creatividade, boa redacción e coñecemento profesional de plataformas blog e social media, xestionando comunidades para marcas o institucións.
-proactividade, interese polos medios dixitais e a publicidade en xeral.
-manexo de Word (avanzado), Excel (medio), Power Point (medio) e Photoshop (básico).

Valorarase:

-Licenciatura ou Grao en Márketing, Xornalismo ou Publicidade
-Experiencia na xestión de Social Ads e técnicas de optimización de CPCs, CPMs e CPFs
-Coñecementos de SEO e analitica web 
-Coñecementos de SEM (se non tes as certificacións de Google Adwords terás que pasalas antes de incorporarte. Poderiamos axudarte con isto).
-persoa activa en redes sociais, que coñeza a realidade de Galicia e as súas empresas. 

Condicións:

-Xornada completa, venres pola tarde libres, formación continua a cargo da empresa, horario flexible e boa música na Axencia.

Se queres incorporarte a unha axencia xove e en continuo crecemento, situada no centro da Coruña e que ten como clientes as empresas máis importantes de Galicia, envíanos unha mail a:work@nasassocialmedia.com coa Ref. Content Curator e o seguinte:

  1. Nome, data de nacemento, datos de contacto e lugar de residencia
  2. Estudios universitarios ou outra formación relevante para este traballo
  3. Experiencia profesional (se a tes) que sexa relevante para este traballo
  4. Idiomas e programas informáticos que coñeces
  5. Usuario de Twitter e Linkedin (se os tes)
  6. Con qué marcas che gustaría traballar por sector, p.ex: enxeñería, moda, sector social, etc.
Podes envialo ata o 16/12/2014.