27/4/13

2 BOLSAS NA ÁREA DE EMPREGO, ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA LICENCIADOS/AS EN XORNALISMO OU COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS NA ÁREA DE EMPREGO, ECONOMÍA SOSTIBLE EDEMOGRAFÍA, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (2013 – 2014).
Estas bolsas teñen como finalidade a promoción, o desenvolvemento e o fomento do emprego na provincia deLugo e están destinada a licenciados/AS en xornalismo e/ou Comunicación Audiovisual de calquera universidade española, para realizar 18 meses de prácticas formativas na Excma. Deputación Provincial de Lugo.
Requisitos específicos da convocatoria para as persoas solicitantes:

Para solicitar as bolsas ás que se refire esta convocatoria é necesario e obrigatorio, ademais de reunir os
requisitos xerais establecidos na base segunda, os seguintes:
Ter unha titulación mínima de licenciado/a en xornalismo e/ou Comunicación Audiovisual de calquera
universidade española
Acreditar suficiencia investigadora mediante a realización dun Máster Oficial, D.E.A ou equivalente
Ter coñecementos informáticos
Ter dispoñibilidade inmediata
Ter coñecementos acreditados no idioma galego.
Cantos outros estime oportunos a Comisión de Valoración para a mellor valoración da idoneidade (aptitude e actitude) do/a bolseiro/a a seleccionar

Prazo para inscribirse: 8 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7995_1.pdf#PAGE=1

26/4/13

CURSOS PREPARATORIOS COMPETENCIAS CLAVE (FORGA)

CURSOS PREPARATORIOS DA forGA


Campaña formativa específica da forGA dirixida ás probas de Competencias Clave de nivel 2 e 3 convocadas pola Xunta de Galiza:
Solicitudes de praza: do 25 de abril ao 01 de xuño de 2013.
Lugar de solicitude: www.forga.gl ou en calquera centro da forGA.
Comezo dos cursos: do 01 ao 19 de xuño de 2013.
Lugar de impartición: en calquera comarca da Galiza na que se acaden un mínimo de 10 solicitudes.

Máis información: http://forga.info/web/novas/21-4-2013/prep-rate-coa-forga-para-as-probas-de-competencias-clave-convocadas-pola-xunta-de-ga

BOLSA DE EMPREGO PARA AUXILIARES XEROCULTORES/AS NA RESIDENCIA DE MAIORES "NOSA SRA. DO CARME" (SARRIA)

REQUISITOS:

  • Estar en posesión do título do Graduado Escolar
  • Ter o curso de "Auxiliar de Enfermería en Xeriatría"
  • Ter o cané de conducir B e disponñibilidade de coche
Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais contados dende o 25/04/2013

Máis información: http://sarria.es/pdf/emprego/auxiliar%20xerocultora/20130425120027347.pdf

25/4/13

Campos de Traballo 2013

A partir do 25 de abril estarán abertos os teléfonos da Dirección Xeral de Xuventude para solicitar os Campos de Traballo: 981 544 838, 981 957 115, 881 999 730 e 981 545 696.
Tamén se poderán facer nos servizos de Xuventude e Voluntariado e oficinas locais das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, persoalmente ou por teléfono en horario de 09.00 a 14.00 h de luns a venres.
As prazas en campos de traballo no estranxeiro poderanse solicitar, mentres existan vacantes, ata o 11 de maio (inclusive).
As prazas en campos de traballo nas comunidades autónomas poderanse solicitar, mentres existan vacantes, ata o 16 de maio (inclusive).
As prazas nos campos de traballo en Galicia, mentres existan vacantes, poderanse solicitar ata tres días antes do inicio da actividade.
De calquera xeito, e con posterioridade a estas datas, haberá unha 2ª convocatoria, na que se incluirían todas aquelas prazas que estean vacantes nos campos de traballo de todas as comunidades autónomas e do estranxeiro (os campos con prazas libres poderán ser os mesmos que os ofertados inicialmente ou novos).
O prazo para solicitar as prazas para os campos de traballo no estranxeiro, na 2ª convocatoria, comezará a partir do 21 de maio e rematará o 25 de maio.
A participación nos campos de traballo en Galicia e no estranxeiro ten un custo para os/as participantes de 90 €, co carné xove terás un 10% de desconto.
Máis información en www.xuventude.net

OFERTA DE EMPREGO: Deshuesador De Vacuno ADECCO INDUSTRIAL – Lugo , lugo, España, EspañaADECCO INDUSTRIAL – Lugo

Descripción de la Oferta:

Adecco T.T. busca deshuesador/a de vacuno para empresa ubicada alrededores de Lugo.
Funciones:
-Carga y descarga de mercancía.
-Descarga de canales en muelle de recepción.
-Apoyo en envasado y etiquetado.
-Apoyo en sección de deshuese.
-Colaboración en tareas de preparación de despojos.
Máis información: http://empleon.com/trabajos/deshuesador-de-vacuno-en-lugo-lugo/

OFERTA DE EMPREGO: TRABALLADOR/A SOCIAL PARA A AXENCIA FAXPG EN LUGO

Se convoca una plaza de trabajador/a social para la Agencia FAXPG en Lugo, con las siguientes características:

- Diplomado/a en Trabajo Social
- Amplios conocimientos de Lengua de Signos Española
- Se valora experiencia laboral en el movimiento asociativo de personas sordas.
- Se valora experiencia laboral en atención a usuarios/as.

Se ofrece:

- Contrato laboral de 39 horas semanales
- Sueldo acorde con la tabla salarial del Convenio de Oficinas y Despachos.
- Contrato por obra y servicio determinado

(Absténganse los/as que no cumplan las características indicadas)

El plazo de presentación de C.V. termina el 30 de abril de 2013

Presentarlo por correo, fax o email a la F.A.X.P.G. (Ref. Puesto de trabajador/a social)

Federación de Asociacións de Xordos do País Galego
C/ Félix Estrada Catoira, 3-Bajo Drcha.
15007 A CORUÑA
Tfl. 981 169336
Fax. 981 154316
E-mail: administraciondepersonal@faxpg.es

BOLSA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS VINCULADAS A SISTEMAS DE XESTIÓN DA TELEFORMACIÓN (EGAP)

As actividades de formación iniciaranse coa incorporación do/a candidato/a seleccionado/a ao desempeño da bolsa na EGAP, tal como se dispón na base décima, a data estimada é o 1 de xuño de 2013, e rematarán o 31 de decembro de 2013.
O importe da bolsa será de 1.100 euros brutos mensuais que se farán efectivos, tras a certificación da EGAP do bo aproveitamento da bolsa, polo importe líquido tras realizar as retencións fiscais e sociais que lle correspondan, na conta bancaria que sinale a persoa beneficiaria da bolsa, o que supón un importe total íntegro de 7.700 euros, se a vixencia coincide coa estimada. Os meses serán considerados en todos os casos de 30 días. A contía percibida estará en función do número de días transcorridos desde a incorporación á bolsa

 Requisitos dos solicitantes
Poderán solicitar estas bolsas todas aquelas persoas en que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que reúnan os seguintes requisitos no momento de rematar o prazo de presentación de solicitudes:
– Acreditar ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2002 e acreditada algunha titulación en FP de ciclo superior ou FP II, en calquera especialidade relacionada coa informática (informática de sistemas, desenvolvemento de aplicacións informáticas, administración de sistemas informáticos, desenvolvemento de produtos electrónicos e informática de xestión).

BOLSA DE FORMACIÓN NA ÁREA DE DOCUMENTACIÓN E BIBLIOTECONOMÍA (EGAP)

As actividades de formación iniciaranse coa incorporación do candidato/a seleccionado/a ao desempeño da bolsa na EGAP, tal como se dispón na base décima (a data estimada de comezo é o 1 de xuño de 2013), e rematará o 31 de decembro de 2013.
O importe da bolsa será de 1.200 € brutos mensuais que se farán efectivos, tras a certificación da EGAP do bo aproveitamento da bolsa, polo importe líquido tras realizar as retencións fiscais e sociais que lle correspondan, na conta bancaria que sinale a persoa beneficiaria da bolsa, o que supón un importe total íntegro de 8.400 €, se a vixencia coincide coa estimada. Os meses serán considerados en todos os casos de 30 días. A contía percibida estará en función do número de días transcorridos desde a incorporación á bolsa.

Rquisitos académicos:  diplomatura en Biblioteconomía e Documentación ou licenciatura en Biblioteconomía ou Documentación.

24/4/13

COMPETENCIAS CLAVE 2013

Está aberto o prazo ata o día 3 de maio para inscribirse nas probas de COMPETENCIA CLAVE de nivel 2 e 3.
 Estas probas serán necesarias para poder acceder aos cursos con certificado de profesionalidade as persoas que non teñan a titulación requerida (ESO ou equivalente, non chega con EXB, para o nivel 2 e CELGA 3;  BAC ou equivalente para o nivel 3)

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioCA05-110413-0007_gl.html

OFERTA DE EMPREGO: XESTOR DE FORMACIÓN

Gestor de Formacion
 
Empresa en proceso de expansión busca un/a gestor/a de formación. Buscamos una persona para la gestión de bonificaciones de la Fundación Tripartita. En concreto que sea capaz de realizar altas de acciones y grupos formativos, comunicación de alumnos finalizados y de costes usando la aplicación de gestión de la FTFE.

Se encarga de:

/ Planificar, gestionar y supervisar acciones formativas de formación continua
/ Gestionar la formación a través de la aplicación de la FTFE
/ Mediación e interlocución con el cliente
/ Reportar informes de seguimiento y de resultados
/ Diseñar, implantar y coordinar las acciones formativas
/ Diseño pedagógico de contenidos de formación
/ Supervisión de la formación presencial
/ Análisis de necesidades formativas y diseño de programas formativos.
Muy valorable buen nivel de inglés hablado, leído y escrito

Ofrece:
Posibilidad de media jornada o jornada completa dependiendo del tipo de contrato y de la demanda de trabajo.

Requisitos:
Conocimiento de la normativa referente al Subsistema de Formación Profesional Ocupacional y Continua
Con capacidad de aprendizaje, habilidades relacionales y de contacto con clientes.
Habilidades para la gestión y organización, tanto personal como de oficina.
Se valorará conocimientos y manejo de aplicaciones de gestión de formación.
/Carnet de conducir y vehículo propio.

23/4/13

OFERTA DE EMPREGO PARA INCENDIOS 2013 REALIZADA POR CONSULTORIA NATUCTENIA


A empresa Natutecnia vén de abrir un proceso selectivo para a campaña de extinción de incendios do ano 2013.

Realízase selección de persoal para as seguintes categorías:
-Técnico: Enxeñeiro de Montes e / ou Enxeñeiro Técnico Forestal
-Xefe de brigada: Técnico Superior en Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, Formación Profesional de segundo grao equivalente e / ou Capataz Forestal
-Peón: non necesarios requisitos
-Emisorista: 2º curso da ESO (ou graduación equivalente) ou superior

Instrucións de inscrición:

-Descargar da páxina web da empresa o formulario en galego ou en castelán
-Encher o formulario
-Xuntar o formulario

Fin do prazo: venres 26 de abril de 2013 


Máis información: http://www.natutecnia.com/

22/4/13

CALENDARIO DE PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL (PLADIGA) 2013


A Consellería do Medio rural e do Mar vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 17 de abril unha resolución pola que se convocan para a realización das probas físicas e de agudeza visual os integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

Proba do banco. Categorías:
Técnico superior de defensa contra incendios forestais
Técnico forestal de defensa conta incendios forestais
Xefe de cuadrilla
Condutor de motobomba
Peón condutor
Peón de defensa contra incendios forestais

Proba de agudeza visual. Categorías:
Vixilante fixo
Vixilante móbil

As persoas aspirantes deberán acudir á realización da proba provistas do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un / unha colexiado / a en exercicio en que se faga constar que non presenta enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico. O dito certificado deberá ter unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.
Lugares de realización das probas:

A Coruña: Pavillón Polideportivo Monte Alto; rúa Alcalde Sanjurjo, s/n.

Lugo: Pistas Deportivas Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras); rúa Fihlarmónica Lucense s/n.

Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas s/n.

Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia. Avenida Fernández Ladreda 22

Horario: Comezarán ás 8:30

As persoas aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas.

As persoas que teñan domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en que pretendan traballar.

A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos das persoas aspirantes sendo a seguinte para cada provincia:

DATA APELIDO

29 ABRIL 2013 A-B-C

30 ABRIL 2013 D-E-F-G-H-I

02 MAIO 2013 J-K-L-M-N-Ñ-O-P

03 MAIO 2013 Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130417/AnuncioG0165-110413-0003_gl.pdf

La ONU busca a jóvenes profesionales para cubrir 150 puestos

La primera fase de selección tendrá lugar el 3 de diciembre mediante una prueba escrita y, entre otros profesionales, buscarán a arquitectos, informáticos, abogados, economistas, auditores, especialistas en cartografía, demografía o aviación. 
Desde mayo y hasta el 15 de septiembre, los españoles tendrán tiempo de inscribirse para ocupar uno de los 150 puestos ofertados por las Naciones Unidas. Los aspirantes deberán contar con formación universitaria, experiencia laboral y manejar fluidamente el idioma inglés o francés.

Las inscripciones pueden realizarse de manera online y la convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos mayores de 18 años, sean o no funcionarios de las administraciones públicas españolas. 

Capgemini España ofrecerá empleo a 200 ingenieros informáticos en su sede de Langreo (Asturias)


La empresa Capgemini España, una consultora dedicada a servicios de tecnología, consultoría y outsourcing, pretende ofrecer en los próximos meses trabajo a 200 ingenieros informáticos en su sede de Langreo, según ha anunciado Fernando Relinque, director de recursos humanos de la compañía. Lo ha anunciado en una conferencia ante los alumnos de la Escuela Politénica de Gijón que recoge el periódico La Nueva España.

Máis información:  http://www.es.capgemini.com/careers
http://www.portalparados.es/actualidad/24695/Capgemini-Espana-ofrecera-empleo-a-200-ingenieros-informaticos-en-su-sede-de-Langreo-%28Asturias%29