19/4/13

CEAGA: prevé crear cerca de 5.000 postos de traballo

O Clúster de Empresas de Automoción de Galicia ( CEAGA ) estima que se crearán no sector da automoción de Galicia cerca de 5.000 postos de traballo neste ano, segundo os datos do primeiro trimestre do 2013 e en base á proporción de que por cada emprego directo ( PSA prevé crear 1.000, polos novos lanzamentos ) xeraranse entre 3 e 5 indirectos.

O enlace do CEAGA onde enviar o currículum para participar nos procesos de selección que se abran nas empresas asociadas a esta entidade:

http://www.ceaga.com/curriculum.asp

CONCELLO DE LUGO: CONVOCATORIA PRAZA DE ARQUIVEIRO/A

 CARACTERÍSTICAS DA PRAZA

a) Denominación da praza: Arquiveiro/a
b) Grupo de titulación: GRUPO A (subgrupo A1)
c) Outras características:
- Escala: administración especial
- Subescala: técnica
- Clase: superior
3º.- SISTEMA SELECTIVO. O sistema selectivo será o de oposición.
4º.- TITULACIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO Á PRAZA:
Título de licenciado en documentación, licenciado/a en humanidades, licenciado/a en xeografía e historia, licenciado/a en historia ou licenciado/a en historia da arte.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7961_1.pdf#PAGE=2

COMPETENCIAS CLAVE: PROBAS DE AVALIACIÓN

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación dentro da formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.Prazo de presentación de solicitudes
Desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 3 de maio
Publicación da lista provisional de admitidos
30 de maio
Presentación de alegacións
Ata o 4 de xuño
Publicación da lista definitiva de admitidos
14 de xuño
Realización das probas:
Competencias clave de nivel 2
Competencias clave de nivel 3
22 de xuño
23 de xuño
Publicación dos resultados provisionais das probas
9 de xullo
Presentación de reclamacións
Ata o 12 de xullo
Publicación dos resultados definitivos das probas
24 de xullo

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioCA05-110413-0007_gl.html

17/4/13

Comienza la selección de 270 puestos de trabajo en Mineira de Corcoesto

Ya os informábamos el pasado mes de febrero del inicio de la selección de personal para la futura mina de oro de Corcoesto, una oportunidad que va a generar 270 puestos de trabajo. De momento, ya se han recogido unos 7.000 currículos en las oficinas que se abrieron en Cabana y Coristanco, además del anuncio que publicó en su día Adecco en su web. Ahora existe una oportunidad durante quince días en Ponteceso.

Según confirma La Opinión de A Coruña, la mayor parte de las solicitudes, 1.500, fueron entregadas en la oficina abierta en Coristanco, mientras que otras 400 se entregaron en las últimas semanas en Cabana.
Además, la empresa Adecco recibió otros 4.000 currículos a través de su página web y Mineira de Corcoesto ya tenía 1.400 antes de iniciar este proceso.

La empresa abrirá este lunes una nueva oficina en Ponteceso, en el número dos de la Avenida Eduardo Pondal, para seguir recogiendo solicitudes, durante un plazo de quince días. Después realizará una segunda ronda en las oficinas de Coristanco, Cabana y Ponteceso para empezar a realizar las entrevistas de los aspirantes a 271 empleos directos. El proceso se prolongará hasta el mes de junio.

Máis información: http://www.portalparados.es/actualidad/24681/2013/04/16/Abren-hoy-en-Ponteceso-una-oficina-para-los-que-quieran-optar-a-los-270-empleos-de-la-mina-de-oro-de-Corcoesto

Convocadas bolsas de empleo en Asturias para gestión, tramitación, auxilio judicial y médicos forenses

Requisitos específicos de los aspirantes a integrar las bolsas de trabajo:

En función de la bolsa a la que se solicite el acceso los aspirantes, deberán poseer a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, la siguiente titulación:
a) Para el Cuerpo de Médicos Forenses: Título de Licenciatura en Medicina o Grado en medicina o el equivalente del Plan de Bolonia.
b) Para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de Grado correspondiente o el equivalente del Plan de Bolonia.
c) Para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller, Técnico o el equivalente del Plan de Bolonia.
d) Para el Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO ) o el equivalente del Plan de Bolonia.

Plazo y presentación de solicitudes:

Quienes deseen formar parte de las bolsas de trabajo deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud que se adjunta como anexo I a esta Resolución, que deberá presentarse durante todo el mes de abril en la Dirección General de Justicia e Interior, sita en la c/ Eduardo Herrera, “Herrerita”, s/n, 2.ª planta, así como en cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. La solicitud podrá recogerse en la propia Dirección General de Justicia e Interior, en los Decanatos de los Juzgados, Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal de Asturias

Máis información: https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/25/2013-05474.pdf

Becas Do Guggenheim Para Estudar nos seus Museos De Nova Iorque, Venecia e Bilbo

Oferta: Os elixidos recibirán 30.000 dolares de financiación e poderán acceder á estutura operativa do museo, ademáis de realizar prácticas de formación en curación nun dos museos máis importantes do mundo.
Localidade: Nova Iorque.
Son becas destinadas a estudantes de postgrao ou doutoramento relacionados coa arte que queiran desenvolver os seus coñecementos no campo curatorial.
As axudas permitirán aos seleccionados formarse ao longo de 10 meses nas sedes do Guggenheim  ubicadas en Nova Iorque, Bilbo e Venecia.
As solicitudes
Para inscribirse os estudantes deben redactar unha carta de presentación xunto o CV e axuntar dúas cartas de recomendación e un extracto dun traballo académico ou tese. Todo debe ser enviado antes do 1 de maio ao seguinte mail:
jyee@guggenheim.org

Capgemini España ofertará emprego a 200 enxeñeiros informáticos na súa sé de Langreo (Asturies)

A empresa Capgemini España, unha consultora adicada a servizos de tecnoloxía, consultoría e outsourcing, pretende ofrecer nos próximos meses traballo a 200 enxeñeiros informáticos na súa sé de Langreo, segundo  anunciou Fernando Relinque, director de recursos humanos da compañía. O  anunciou nunha conferencia diante dos alumnos da Escola Politénica de Xijón que recolle o xornal  La Nueva España.

Máis información: http://www.es.capgemini.com/careers

Oferta de emprego público para o ano 2013 no Corpo Nacional de Policía

Real Decreto 254/2013, de 12 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2013.

Se autoriza la convocatoria para oposición libre en el Cuerpo Nacional de Policía de 50 plazas en la Escala Ejecutiva y 140 plazas en la Escala Básica
 

Probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de formación profesional

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
Requisitos:- Cumplir os requisitos de acceso.
- Ter dezaoito anos, para os títulos de técnico.
- Ter vinte anos, para os títulos de técnico superior, ou dezanove anos no caso de posuír xa o título de técnico.
- Non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.
- Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional obxecto da proba.
 Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 19 ao 30 de abril, ata as 13:00 h.

Máis información:  http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-obtencion-titulos-ciclos-formativos-fp-LOE

ARENAL: ofertas de emprego

Arenal selecciona para su próxima apertura en León:
-Licenciada/o en farmacia.
-Personas con experiencia en el sector de la parafarmacia.
-Cajeras/os - reponedoras/es

Interesadas/os enviar CV a personal@arenal.com

15/4/13

AULA CEMIT SARRIA: CURSO DE INFORMÁTICA

 Curso: Aprende a manexar o PC

Cando: do 16 de abril ao 2 de maio.
Duración: martes e xoves (12 horas)

Horarios: de 17:00 a 19:00 horas
Pre-inscrición: até o 16 de abril de 2013
Colectivo destinatario: Cidadanía en xeral.
Requisito: Non se esixe ningún coñecemento previo.
Entre outros, durante o curso, desenvolveranse os seguintes temas:
  • Elementos básicos e primeiros pasos.
  • Manexar as xanelas de Windows.
  • O teclado e as súas posibilidades.
  • Os ficheiros e o explorador de Windows.
Máis información:  http://www.sarria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=999%3Acurso-aprende-a-manexart-o-pc&catid=152%3Apreinscricion-cursos&Itemid=337&lang=gl

OFERTA DE EMPREGO DO CORPO DA GARDA CIVIL 2013

OFERTA EMPREGO PÚBLICO CORPO DA GARDA CIVIL 2013
O Goberno, a través do Ministerio de Facenda e Administración Públicas, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 13 de abril de 2013 a oferta de emprego do Corpo da Garda Civil para o ano 2013.


Ingreso directo: 134 prazas na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil

Reserva de prazas:

Do total de 134 prazas convocadas resérvanse 67 ós militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos efectivos e 26 prazas para os alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes”.

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría e ós alumnos do “Colegio de Guardias Jóvenes” que non sexan cubertas por calquera motivo acumularanse ó cupo de prazas libres.

Promoción interna:

- Escala de oficiais: 80 prazas
- Escala de suboficiais: 250 prazas


Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3899.pdf

CONCELLO DE LUGO: proceso selectivo para a cobertura temporal dun axente TIC

 Requisitos dos/das aspirantes:
De acordo co Anexo II do protocolo de adhesión á rede de centros para a modernización e inclusión
tecnolóxica da Xunta de Galicia (REDE CeMIT) entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lugo, os/as aspirantes
deberán reunir os seguintes requisitos:
a) Titulación requerida: Formación profesional de grado superior.
b) Idioma: Ter coñecemento da lingua galega que se acreditará co certificado Celga 4, ou equivalente
debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia
c) Experiencia profesional previa: O/a candidato/a polo menos debe cumprir un destes tres puntos:
  • Experiencia en centros similares ou noutros proxectos de implantación das TIC con impacto na
cidadanía.
  •  Desenvolvemento de proxectos de inclusión na sociedade da información.
  • Órganización, xestión e impartición de actividades formativas, obradoiros e charlas, á cidadanía e
colectivos de temática xeral e no uso das TICs en particular.
d) Formación complementaria:
- cursos acreditados en informática e dinamización social.
e) Outros aspectos a valorar:
- Acreditación de coñecemento e manexo de programas informáticos cun nivel de usuario medio.
- Habilidades de comunicación, atención, capacidade e uso de técnicas de escoita activa.
f) Posuir carnet de conducir tipo B e disponibilidade de coche.
g) Capacidades ou aptitudes:
- Persoa innovadora e creativa, con carácter emprendedor.
- Con iniciativa persoal, responsable e resolutivo/a.
- Minucioso/a, metodolóxico/a na forma de traballar.

Prazo de presentación: o prazo de presentación de instancias será de dez días naturais, contados a partir do díaseguinte á publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7940_1.pdf#PAGE=2

O Concello de Cervo lembra que a xuventude titulada pode optar ás súas bolsas de formación

Cervo, 13 de abril de 2013-O Concello de Cervo quixo lembrar á mocidade cervense que segue en marcha o programa de bolsas formativas remuneradas a titulados universitarios ou de FP do municipio e que para optar a elas teñen que achegarse ata o Concello e informarse no departamento de Emprego. Trátase dunha iniciativa de fomento do emprego xuvenil que está dando os seus primeiros pasos xa que dende hai un mes o departamento recolle os datos da xuventude que quere participar nesta programa para así avaliar os perfís dos titulados cervenses e comprobar se cumpren os requisitos fixados para poder optar a elas.(...).

 Para poder optar a unha bolsa, os aspirantes teñen estar empadroados en Cervo, ser titulados universitarios ou de FP do sistema público educativo de Galicia, ser menores de 30 anos no caso de titulados de FP e menores de 31 no caso de persoas con estudos universitarios, que pasasen menos de 3 anos dende a obtención do título e non ter desempeñado un traballo profesional remunerado relacionado coa súa titulación.

AGENCIA EFE: BECAS PARA PERIODISTAS


Las primeras, las Becas Sigre-agencia Efe De Periodismo Ambiental Y Sosteniblidad, están convocadas por la Escuela de Formación de la Agencia EFE y SIGRE, Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases Sanitarios. Esta beca de formación y prácticas está dirigida a aquellos alumnos que se encuentren interesados en el Medio Ambiente y estén estudiando en este momento los últimos cursos de Periodismo o Comunicación Audiovisual (o Periodismo y Comunicación Audiovisual). Esta beca de la Agencia EFE tiene una dotación mensual de 600€ una duración de un año, en el que podrás especializarte en el llamado “periodismo verde.


BOLSA DE TRABAJO TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN INFANTIL EN VEGADEO

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN INFANTIL EN VEGADEO

Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una bolsa de trabajo en la categoría de técnicos en educación Infantil (grupo C de nivel de titulación) a efectos de su eventual contratación temporal dentro del Convenio de Colaboración con el Principado de Asturias para la ejecución del Plan de ordenación de las escuelas del Primer Ciclo de educación Infantil.
Requisitos de titulación:
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias: maestro/a especialista en Educación Infantil, Técnico Especialista en Jardín de Infancia (FP 2.º grado), Técnico Superior de Educación Infantil (Ciclo Formativo de grado superior), personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de enero de 1996 por la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y de habilitación para los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, Personal acreditado al amparo de la Resolución de 11 de noviembre de 1994 de la dirección general de Centros escolares del MEC sobre las titulaciones mínimas de los profesores de Centros docentes creados a instancias de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas.
Los interesados/as deberán presenar en el Registro del Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles contados desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (13/04/2013).

Más información BOPA 13/04/2013.