8/3/13

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ANIMAL: CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A

ANUNCIO do 26 de febreiro de 2013 polo que se convoca proceso selectivo para a contratación dun técnico mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado con cargo ao proxecto denominado WINETech Plus, SOE3 / P1 / E759 Comunidade de innovación e novas tecnoloxías en viticultura e elaboración de viño.
No taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria e na súa páxina web http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_
galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/
aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria do proceso selectivo para contratación dun técnico mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado con cargo ao proxecto denominado WINETech Plus, SOE3 / P1 / E759 «Comunidade de innovación e novas tecnoloxías en viticultura e elaboración de viño».
O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando proceda de conformidade coas bases, publicaranse no dito enderezo electrónico e no taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria
 
 

7/3/13

BOLSA DE ARTESANIA NO CENTRAD (DEPUTACIÓN DE LUGO)

ANUNCIO DE CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A OFERTA DUNHA BOLSA FORMATIVA NO EIDO DA ARTESANÍA QUE TEN POR OBXECTO CONSOLIDAR O SECTOR ARTESANAL MEDIANTE A SÚA PROFESIONALIZACIÓN, DESTINADA AO ÁREA DE ARTESANIA E DESEÑO, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (2013 – 2014)

Vai dirixida a menores de 30 anos, con interese demostrable no ámbito do deseño e da artesanía e terá unha duración de 12 meses.

Requisitos dos solicitantes.

Ter unha idade máxima de 30 anos.
Ter unha titulación mínima de bacharelato
Ter coñecementos informáticos
Ter dispoñibilidade inmediata
Ter formación no ámbito da artesanía e o deseño, en calquera especialidade.

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días naturais contados a partir de hoxe, día 7 de marzo.

5/3/13

Oferta de emprego nunha granxa de vacún en Noruega


Trabaja en una granja en Noruega

El país de los fiordos, en concreto la empresa PEGARRF, está buscando a gente que quiera trabajar en una granja.
Las tareas serían trabajos agrícolas en general, en especial el ordeño de las vacas y el cuidado (alimentación y limpieza) del ganado.
Se trata e una posición permanente e indefinida, y se ofrece un contrado de jornada completa, 40 horas semanales.
REQUISITOS
- Experiencia previa a la hora de realizar las labores antes dichas
- Capacidad para trabajar de forma independiente y responsable
- Permiso de conducir tractor (así como experiencia a la hora de manejarlos)
- Capacidad de comunicarse mínimamente en inglés
FECHA LÍMITE: 15 DE MARZO, VIERNES. (La persona seleccionada se incorporará el 1 de abril).
TE INTERESA?
Envía tu CV en inglés a leiv.ljoterud@gmail.com.


Read more: http://www.ingalicia.org/2013/03/trabaja-en-una-granja-en-noruega/#ixzz2Menguh7e

Proyecto Mineira de Corcoesto 3630C/1


Proyecto Mineira de Corcoesto 3630C/1 


Descripción de la oferta:
 • Funciones:Mineira de Corcoesto, para el futuro proyecto de explotación de yacimiento de oro, ubicado en el municipio de Cabana de Bergantiños, creará entre 200 y 300 empleos directos.
 • Nº puestos vacantes:270
 • Se ofrece:Mineira de Corcoesto ofrece un fuerte compromiso por el empleo de calidad, la formación y el desarrollo profesional.
  Las condiciones de las distintas posiciones, se concretarán a medida que se vaya avanzando en las distintas fases del proyecto.
Lugar de trabajo:
 • Pais:España
 • Provincia:La Coruña / A Coruña
Requisitos:
 • Adecco realizará la acogida, evaluación y selección de los candidatos en base a los perfiles profesionales que serán contratados por la futura mina de oro en Corcoesto.
  El proceso se llevará a cabo en diferentes fases. En la inicial, Adecco atenderá a los interesados en las oficinas habilitadas para la atención y selección de personal.
  Posteriormente, a través de un sistema de cita previa los candidatos serán citados a una entrevista grupal para conocer su perfil profesional en profundidad. Finalizada esta fase, Adecco seleccionará y evaluará las candidaturas finales.
  En las oficinas, también serán atendidos por técnicos de Mineira de Corcoesto que les facilitarán información a los interesados sobre el proyecto minero.

BOLSA FORMATIVA PARA COLABORAR NO PROGRAMA FORMATIVO DA MEMORIA HISTÓRICA (DEPUTACIÓN DE LUGO)


Convocatoria de unha bolsa formativa para colaborar no programa formativo de Memoria Histórica para o ano 2013 – 2014.

A bolsa terán unha duración de doce meses ( 12 ) meses

O importe da bolsa non excederá, 10.416, 64 €

REQUISITOS XERAIS:

a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea. 
b) Estar en posesión da titulación académica requirida.
 c) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de iniciación e no de perfeccionamento (celga 4),
mediante título oficial 
d) Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda no momento da notificación 
e) Non ter sido separado/a do servizo de ningunha administración ou institución como consecuencia de
expediente disciplinario. 
f) As demais establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, e aplicables no presente caso.

Requisitos específicos e obrigatorios das persoas solicitantes: Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario e obrigatorio, ademáis de reunir os requisitos xerais establecidos na base terceira desta resolución:
- Ser licenciado/a Historia ou Grao en Historia
  - Ser licenciado/a en Humanidades ou Grao en Humanidades
  - Ter coñecementos informáticos.
  - Ter experiencia en materia de investigación no campo da Memoria Histórica 
- Ter coñecementos en lingua galega
  - Cantos outros estime oportunamente a Comisión de Valoración para a mellor valoración da idoneidade (aptitude e actitude) do bolseiro/a a seleccionar.PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO.

A solicitude, xunto coa documentación adicional requirida, presentarase conforme o modelo oficial que figura no anexo I, dirixíndoa ao Presidente da Deputación de Lugo e presentándoa no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Lugo ou ben a través dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común, no prazo de dez días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia. Igualmente inseriranse no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial.BOLSA FORMATIVA DE XORNALISMO (DEPUTACIÓN DE LUGO)


CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A OFERTA DUNHA BOLSA FORMATIVA DE XORNALISMO PARA ÁREA DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PATRIMONIO HISTÓRICO DA DEPUTACIÓN DE LUGO 2013 – 2014

A bolsa terán unha duración de doce (12) meses, que se contarán a partir da incorporación do bolseiro/a.

O importe da bolsa non excederá, 10.416,64 €

 REQUISITOS XERAIS.

a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea
. b) Estar en posesión da titulación académica requirida.
 c) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de iniciación e no de perfeccionamento (Celga 4),
mediante título oficial. 
d) Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda no momento da notificación 
e) Non ter sido separado/a do servizo de ningunha administración ou institución como consecuencia
de expediente disciplinario.
 f) As demais establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, e aplicables no presente caso.


REQUISITOS ESPECÍFICOS E OBRIGATORIOS DAS PERSOAS SOLICITANTES: Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario e obrigatorio, ademáis de reunir
os requisitos xerais establecidos na base terceira desta resolución, os seguintes:

- Ser licenciado/a ou ter Grao en Xornalismo. 
- Ser licenciado /a ou ter Grao en Comunicación Audiovisual
  - Ser licenciado/a ou ter Grao en Publicidade e Relacións Públicas. 
- Coñecementos en lingua galega (Celga 4): nivel oral e escrito - Ter experiencia en materia de Xornalismo e Cultura
  - E cantas outras consideracións estime oportunamente a Comisión de Valoración para a mellor
valoración da idoneidade (aptitude/actitude) do bolseiro/a a seleccionar

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO.

As solicitude, xunto coa documentación adicional requirida, presentarase conforme o modelo oficial que figura no anexo I, debendo dirixila ao Presidente da Deputación de Lugo, presentándoa no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Lugo ou ben a través dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común, no prazo de DEZ DÍAS NATURAIS contados a partir do día seguinte ó da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial
O modelo de solicitude estará a dispor dos interesados na Área de Cultura, Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico da Deputación de Lugo, e tamén na páxina web da Deputación de Lugo ( Área de Cultura e Turismo):www.deputacionlugo.org

4/3/13

Profesor de Español en Japón

Si te gustaría trabajar como profesor de español en Japón, la Fundación Tiempo Iberoamericano, ubicada en la ciudad de Fukuoka  está buscando en estos momentos cubrir un puesto de profesor de español. El profesor se incorporaría al centro en el mes de mayo y éste completará su horario laboral con otras funciones más allá de la docencia, por eso el candidato ideal será una persona multidisciplinar.
Requisitos
 • Ser nativo hispanohablante.
 • Tener un mínimo de dos años de experiencia, demostrable, como profesor de español.
 • Cualquier otra experiencia profesional demostrable en una de estas opciones: enseñanza de idiomas y traducción, instrucción de bailes, hostelería y gastronomía, diseño gráfico, fotografía y vídeo, arte, sonido e iluminación, u otros relacionados.
Requisitos ideales
 • Formación universitaria o académica como instructor de español como lengua extranjera.
 • Conocimientos de japonés o experiencia impartiendo español a estudiantes japoneses.
 • Conocimientos de idiomas: inglés, francés, italiano, etc.
El plazo para presentar las inscripciones acaba el 16 de marzo de 2013 Puedes obtener más información accediendo a su página web pulsando aquí.

Máis información:  http://trabajarporelmundo.org/profesor-de-espanol-en-japon/

ACREDITACIÓN DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Aberto o prazo de solicitude para a Acreditación da Experiencia Profesional

Prazo de inscrición: do 1 ao 31 de marzo de 2013
En relación á convocatoria de acreditación da experiencia profesional da Consellería de Traballo e Benestar publicada no DOG 16 de novembro de 2012, INFÓRMASE: Que dende o 1 ao 31 de marzo 2013 está aberto o prazo de presentación de solicitudes das seguintes cualificacións.

CUALIFICACIÓNS:

- Socorrismo en espazos acuáticos naturais.   - Socorrismo en espazos acuáticos naturais.
- Socorrismo en instalacións acuáticas.
 
Máis información: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional;jsessionid=EBC1324D5A134CB1D42D79A61E80739F

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE DOCENTES

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013:
Corpo de mestres: 200
Corpo de inspectores de Educación: 22
Do total de prazas ofertadas para o ingreso reservarase unha cota do 7 % do conxunto delas para seren cubertas por persoas cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33 %.