16/2/13

CONCELLO DE POL: ADMINISTRATIVO INTERINO

Convocatoria de carácter temporal para prestar servizos no concello de Pol (Lugo) como funcionario administrativo interino.
Relación xurídica do traballador co concello de Pol: O traballador estará vinculado ó Concello de POL, como funcionario interino segundo o establecido no artigo 10.1.c) do EBEP para a execución do programa
temporal referenciado e para cuxa implantación se prevé unha duración experimental de un ano
As Bases Reguladoras da selección atópanse a disposición dos interesados/as nas oficinas do Concello e na
páxina web do mesmo (www.concellopol.es), así como no seu taboleiro de edictos.
Sistema de selección: concurso-oposición libre.
Presentación de solicitudes: Os interesados/as que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán presentar instancia nos termos e segundo o modelo normalizado recollido como Anexo nas Bases reguladoras.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOP.

DECATHLON LUGO: NOVO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL


Aberto novo proceso de selección para traballar en Decathlon Lugo. Buscan estudantes e/ou titulados, que sexan deportistas e estén orientados ao cliente.
No caso de estudantes universitarios, ofrecen traballo a tempo parcial, compatible cos estudos.

Os interesados teñen que insertalo seu Cv directamente na web de decathlon.es 
Máis información: http://content.decathlon.es/RRHH/ofertas.html

14/2/13

CONVOCATORIA DOCENTES ESPAÑOIS EN ALEMAÑA

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ASPIRANTES A CUBRIR
PUESTOS DOCENTES EN REGIMEN DE INTERINIDAD EN LAS ESPECIALIDADES DE
GEOGRAFIA E HISTORIA Y DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DEL CUERPO
DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNCARIA, EN LOS PROGRAMAS DE LA
ACCION EDUCATIVA ESPAÑOLA EN ALEMANIA PARA EL CURSO 2013-2014.

La información sobre esta convocatoria está disponible en la página de internet de la
Consejería de Educación en Alemania www.educacion.gob.es/exterior/al
2.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 12 de febrero y finalizará el día
26 de febrero de 2013
. Finalizado este plazo no se admitirá ninguna solicitud ni
documento justificativo de méritos

CEMIT SARRIA: Seminario Presenza en Internet e Redes Sociais

Presenza en internet e redes sociais: Como usar internet para aumentar vendas

Cando: 21 e 22 de febreiro de 2013
Horario: 10 a 14 e 16 a 19 h.
Pre-inscrición: até o 18 de febreiro 2013.
Temática: Redes Sociáis.
Descrición: Seminario de 14 horas divididas en 2 días. Contidos teóricos e prácticos.
Ponente: Javier Rocamora García. Consultor especialista en marketing online, e-commerce e presenza en redes sociais.
Colectivo destinatario: Autónomos, empresarios e responsables de marketing de pemes.

Máis información: http://www.sarria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=976%3Apresenza-en-internet-e-redes-sociais-como-usar-internet-para-aumentar-vendas-&catid=152%3Apreinscricion-cursos&Itemid=337&lang=gl

13/2/13

ESTRELLA GALICIA: Estrella Galicia prevé aumentar este año un 10 por ciento su plantilla

La compañía Hijos de Rivera ultima la inauguración de su nueva planta 'Estrella Galicia' para el próximo 1 de marzo, con una inversión de más de 10 millones de euros que le permitirá duplicar su capacidad de producción.

Para enviar CV: http://estrellagalicia.asp.infojobs.net/home/index.xhtml?ghs=1&dgv=3046601900308273.5

A PASTORIZA: CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN OFICIAL DE PRIMEIRA-CONDUCTOR E UN PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 31 de xaneiro de 2013, acordou a aprobación das bases e da
convocatoria pública para a selección e contratación con carácter de persoal laboral temporal e a xornada
completa dunha praza de oficial primeira-condutor e unha praza de peón de obras e servizos.
Duración do contrato: ata o 31 de outubro de 2013.
Bases reguladoras da selección: atoparanse a disposición dos interesados/as nas oficinas do Concello,
podéndose consultar, así mesmo, no taboleiro de anuncios da Entidade e na paxina web do Concello
http/www.concelloapastoriza.es
Presentación de solicitudes: de conformidade co modelo recollido nas bases de selección, no rexistro xeral
do Concello en horario de oficinas ou por calquera dos sistemas recoñecidos na Lei de Réxime Xurídico da
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común dentro do prazo de oito (8) días naturais a
contar dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Faise constar expresamente que os sucesivos anuncios que se deriven da convocatoria publicaranse no
taboleiro de anuncios desta Entidade.