7/9/12

OFERTA DE EMPREGO

CHAMPI-OSCA, S.L busca persoal para a liña de clasificación de setas na súa fábrica de Manán de San cosme, O Corgo  (Lugo)  Carretera Nadela-Sarria, Km.6

Máis información: Mariluz, tfno: 982 17 68 60  - 609 679 519

Bolsa de emprego nos corpos docentes da Agrupación de Lengua y Cultura Españolas en Australia para o curso 2013

 Máis información: http://www.educacion.gob.es/australia/dms/consejerias-exteriores/australia/Convocatoria_Interinos_Australia_2012_08_22.pdf

6/9/12

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

PRAZA DE PROFESOR/A DE PERCUSIÓN DO CONSERVATORIO MUNICIPAL

Prazo de presentación de instancias:   5 días naturais (contados a partir de hoxe)

Presentación e recollida de instancias: Rexistro Xeral do Concello de Monforte (de 9:00 a 14:00)

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL MECÁNICO

Funciones:
- Gestión integral de la obra: planificación, programación y seguimiento de la misma. Buscamos un profesional con una gran capacidad de planificación e iniciativa, capaz de liderar personas y negociar con clientes y proveedores.
Requisitos: - Titulación: Ingeniería técnica o superior Industrial.
- Experencia en obras eléctricas,construcción y/o construcción industrial.
- Imprescindible Bilingüe alemán.
- Imprescindible experiencia en Alemania en el desempeño de las funciones descritas.
Disponibilidad para desplazarse a Alemania
Se ofrece Incorporación Inmediata.
Retribución según valía.
Trabajo en Alemania y España.

Oferta de emprego

VENUS FORMACIÓN

Necesita PELUQUERA cualificada

Información:  982 25 38 84

CONCELLO DE LÁNCARA

CURSO: Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Máis información: 982 54 30 66

5/9/12

XORNADA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) organiza a Xornada de Extinción de incendios ao amparo do convenio de Colaboración entre a Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Traballo e Benestar e as oraganizacións sindicais e empresariais.

Está dirixido a autónomos/as e traballadores/as 

Será o día  22 de setembro de 9:00 a 14:00

Lugar de impartición: AVECUS, Ramil 35 N-VI (Lugo)

Máis información: 982 24 30 71

USC: PROBAS SELECTIVAS PARA ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de Ingeniero Técnico Industrial.
Las bases que regirán la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de la categoría profesional de Ingeniero Técnico Industrial de esta Universidad.
En el «Diario Oficial de Galicia» número 157, del 20 de agosto de 2012, se publica una corrección de errores.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas, en el modelo señalado en la convocatoria, al Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Colegio de San Xerome, plaza do Obradoiro, s/n., código postal 15782, Santiago de Compostela, A Coruña; o en el Registro del Campus de Lugo, edificio de Servicios Administrativos y Biblioteca Intercentros, avenida de Bernardino Pardo Ouro, s/n. Polígono de Fingoi, 27002 Lugo.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 1077/2012, de 13 de julio, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/09/05/pdfs/BOE-A-2012-11326.pdf

USC: 7 PRAZAS T.S.DE XESTIÓN, GRUPO I

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2012 por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir siete plazas de la categoría profesional de técnico superior de gestión,
grupo I, cuatro por el turno de promoción interna y tres por el turno de acceso
libre
, vacantes en la plantilla de personal laboral de esta universidad.

USC: 6 PRAZAS T.E. INFORMÁTICA, GRUPO III

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012 pola que se convocan probas selectivas para cubrir seis prazas da categoría profesional técnico especialista en Informática, especialidade Desenvolvemento de Sistemas, grupo III, tres pola quenda de promoción interna e tres pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120814/AnuncioG2018-020812-0001_gl.html

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: CONVOCATORIA DE 15 PRAZAS TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012 pola que se convocan probas selectivas para cubrir 15 prazas da categoría profesional técnico especialista en Informática, especialidade Administración de Sistemas, grupo III, oito pola quenda de promoción interna e sete pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120814/AnuncioG2018-020812-0002_gl.html

4/9/12

4 PROFESORES EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE AUTISMO

CENTRO ESPECÍFICO DE AUTISMO ANTEQUERA, APERTURA CURSO 2013/2014.
SE NECESITAN 4 MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SE VALORARÁ EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ESPECÍFICA EN T.E.A.


Máis información: http://www.educajob.com/ofertas/oferta_empleo.asp?oferta=6693

BANCO DE ESPAÑA: CONVOCATORIA 3 PRAZAS

Proceso selectivo para proveer tres plazas en el nivel 9 del grupo directivo para desempeñar cometidos de Letrado Asesor. (Anuncio: 15/2012, de 27 de Julio)
Fecha límite: 27 de Septiembre de 2012

Máis información: http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
 

3/9/12

As titulares de explotacións agrarias poderán recibir 3.000 euros de axuda da Xunta para promover a súa afiliación á Seguridade Social

Santiago, 31 de agosto.- A Consellería de Traballo e Benestar destina este ano máis de 140.000 euros para favorecer a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias coa finalidade de mellorar a situación laboral das persoas que traballan no agro galego e promover a creación do emprego neste sector. As axudas, cuxa convocatoria sae hoxe publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG), están dirixidas prioritariamente ás mulleres.
Deste xeito, subvenciónanse as altas no réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos a través do sistema especial para empregados por conta propia agrarios que cumprindo os requisitos e condicións establecidas se atopen cunha situación formalizada entre o 1 de outubro de 2011 ata o 30 de setembro de 2012, ambos inclusive. A contía total da axuda será de 3.000 euros por persoa beneficiaria.
O departamento autonómico inclúe este ano unha novidade na orde para ampliar entre a cidadanía a posibilidade de recibir esta subvención. Así, poderán solicitar a axuda as persoas que conten con ata 50 anos na data da súa incorporación ao sistema especial para traballadores por conta propia agrarios. Ata o de agora a idade máxima era de 45 anos.
O prazo para presentar as solicitudes rematará o próximo 1 de outubro. Está previsto que preto de 50 persoas poidan beneficiarse desta iniciativa da Dirección Xeral de Promoción do Emprego.

ORDE do 22 de agosto de 2012 pola que se fai pública a convocatoria de trinta prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo.

 Convócanse 30 prazas de colaboradores bolseiros nos centro residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo, dependentes da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da forma que a seguir se relaciona:
CRD A Coruña: 18 prazas.
CRD Ourense: 6 prazas.
CRD Vigo: 6 prazas.