24/8/12

CONCELLO DE GUITIRIZ: TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL

Bases da convocatoria urxente para a preselección dun/dunha técnico/a para a realización de actividades de información orientación e busca de emprego.(24/08/2012)

 Prazo: 10 días naturais

Máis información: http://www.concellodeguitiriz.com/ampliaemprego.asp?id=94

23/8/12

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL: FASE ASESORAMENTO.CALENDARIO

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais   cubertas inclinadas

CELGA E CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

ORDE do 7 de agosto de 2012 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican.

21/8/12

CONCELLO DE PONTEDEUMEEn el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña», número 107, de 7 de junio de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de oposición, turno libre.
Una plaza de Arquitecto, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica superior, mediante el sistema de oposición, turno libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de las convocatorias en el «Diario Oficial de Galicia» número 131, de 10 de julio de 2012.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación y/o en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña», en la forma prevista en las propias bases.
Pontedeume, 12 de julio de 2012.–El Alcalde, P. D. (Resolución 676/2011), el Concejal-Delegado de Régimen Interior, Eugenio Otero González.

TÉCNICO POSTA EN MARCHA DE AEROXENERADORES

Funciones: Realizacion de la puesta en marcha de aerogeneradores modelo G8x de Gamesa, a nivel internacional.
Requisitos: FP Electricidad, electronica o electromecanica.
Carnet de conducir.
Disponibilidad para viajar.
Hablar ingles.
Se ofrece: 30.000 euros brutos anuales.
Máis información: http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-puesta-en-marcha-aerogeneradores/lugo/1468556/