3/8/12

EGAEMPLEO: OFERTA DE EMPREGO: DIRECTOR/A TÉCNICO/A

Requisitos
- Ingeniería Técnica en Electricidad o Electrónica
- Experiencia laboral de 3-4 años y conocimientos en el área de iluminación (Proyectos), valorándose positivamente que sea con tecnología LED, así como en el desarrollo de nuevos productos.
- Capacidad para gestionar y coordinar los equipos, tanto internos como de montaje en obra (externos)
- Dominio de las herramientas informáticas propias de la actividad
- Disponibilidad para viajar frecuentemente a los lugares en los que se ejecutan los proyectos (España y extranjero).
- Se valora positivamente un nivel alto de Inglés, pero se debe alcanzar al menos un nivel medio-alto que permita mejorarlo en un plazo no muy largo de tiempo.
Buscamos una persona dinámica, autónoma, con capacidad para la innovación, la planificación, el liderazgo y acostumbrada a gestionar equipos de personas.
Se ofrecen unas interesantes condiciones contractuales.


Máis información: https://recruit.zoho.com/ats/EmbedIndResult.hr?jodigest=O8COBBf4J6nfq9R0VRAnu2wK.UbsoIQu.xmMwKVtrBw1gMDlI1LLAxi5wTxFoC9b

2/8/12

OFERTA DE EMPREGO: XERENTE DE SOPORTE TÉCNICO PARA VESTAS EN VIVEIRO

Máis información: https://vestas.taleo.net/careersection/global_external/jobdetail.ftl?job=72780&lang=en&sns_id=facebook#.UBjAHsqjjCw.facebook

CONCELLO DE LUGO: PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAFO/A

BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAFO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE.

CONCELLO DE LUGO: PRAZA DE OFICIAL CONDUTOR/A

“BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL CONDUTOR/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE


Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6943_1.pdf#PAGE=15

CONCELLO DE LUGO: PRAZA DE CELADOR/A COLEXIO PÚBLICO

BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE CELADOR/A COLEXIO PÚBLICO PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO. QUENDA LIBRE.
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6943_1.pdf#PAGE=18

CONCELLO DE LUGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE

1/8/12

OBRADOIROS DE EMPREGO: ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS


CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 27 de xullo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.Máis información:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120801/AnuncioCA05-260712-0001_gl.html

30/7/12

CONCELLO DE CURTIS: prazas de avogada-directora e psicóloga para o C.I.M.

O Concello de Curtis fai unha convocatoria para a selección como persoal laboral temporal, mediante a modalidade de contrato de duración determinada por obra ou servizo determinado dunha directora - avogada e dunha psicóloga para o Centro de Información á Muller.
Requistos para a praza de avogada-directora:Ser muller.
Licenciatura en dereito.
Estar en posesión do permiso de conducir B1.
CELGA 2.

Requisitos para a praza de psicóloga:Ser muller.
Licenciatura en psicoloxía.
Estar en posesión do permiso de conducir B1.
CELGA 2.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de agosto de 2012.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de xullo de 2012.

   

CONCELLO DE MONDOÑEDO: PRAZA DE ARQUIVEIRO/A

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE UN ARCHIVERO DO CONCELLO DE MONDOÑEDO.
POSTO DE TRABALLO: Un Archivero/a.
DURACIÓN:Dende a data de formalización do contrato ata o 25 de novembro de 2012.
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: no Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo durante o prazo de 5 días naturais, a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP. Tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/92; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante fax (982 50 74 21) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias.
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición naSecretaría do Concello de Mondoñedo
En Mondoñedo, a 23 de xullo de 2012.- O Alcalde, M. Orlando González Cruz.

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: AUXILIAR DE OFICINA DE CONSUMO E XUVENTUDE

BASES SELECCIÓN PARA O ACCESO DUNHA VACANTE DE AUXILIAR OFICINA MUNICIPAL DE CONSUMO E XUVENTUDE (O.M.I.C.X.) DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS , COMO PERSOAL LABORAL FIXO. PROCESO SELECTIVO ENMARCADO DENTRO DO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL.

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: TÉCNICO/A DO C.I.M.

BASES SELECCIÓN PARA O ACCESO DUNHA VACANTE DE TÉCNICO/A DO C.I.M. E DO
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS , COMO PERSOAL LABORAL FIXO. PROCESO SELECTIVO ENMARCADO DENTRO DO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL.