27/7/12

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Convocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación Española en Mali.
Requisitos de los aspirantes.
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores.
c) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia judicial firme.
e) Estar en condiciones de acreditar la titulación de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el título universitario de grado. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
f) Experiencia demostrable en el ámbito de la cooperación para el desarrollo de al menos cuatro años.
g) Dominio del idioma francés.
iv) Méritos específicos.
En esta fase se valorarán los méritos, referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes, adecuados a las características del puesto convocado.
Experiencia profesional:
a) Experiencia en proyectos de cooperación (identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación).
b) Experiencia profesional en instituciones públicas o privadas de desarrollo y/o en Organizaciones Internacionales de cooperación al desarrollo, especialmente en la región de actuación.
c) Experiencia de trabajo en nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo (ayuda programática, apoyo presupuestario y enfoque sectorial), especialmente en la región de actuación.
d) Experiencia en dirección y organización de equipos humanos.
e) Experiencia en el funcionamiento de la Administración Pública española.
f) Experiencia en el funcionamiento de la AECID.
Formación:
a) Formación en cooperación al desarrollo, en acción humanitaria o en relaciones internacionales, con especial incidencia en los nuevos instrumentos de cooperación (ayuda programática, apoyo presupuestario y enfoque sectorial).
b) Formación en técnicas de dirección y gestión pública.
c) Formación en el funcionamiento de la Administración Pública.
d) Otros idiomas, especialmente inglés, árabe, portugués u otros.
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/07/27/pdfs/BOE-A-2012-10087.pdf

26/7/12

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS AOS CURSOS DEO PROXECTO LUGO PACTO PROVINCIAL POLO EMPREGO (INLUDES) DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Máis información: http://www.pactopoloemprego.org/miscript/pdfs/lista.pdf

RECEPCIONISTA CLÍNICA DENTAL


Las funciones que llevará a cabo son: recepción presencial y telefónica, emisión de llamadas,  gestión de las agendas de los doctores, gestión de la sala de espera

Buscamos personas dinámicas, orientadas al paciente y con don de gentes.

Todas - Lugo (Comunidad Autónoma Galicia)
PONFERRADA - León (Comunidad Autónoma Castilla y León)
Todas - Asturias (Comunidad Autónoma Asturias)


Requisitos

Experiencia Laboral Al menos 1 año
Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
Requisitos mínimos EXPERIENCIA EN EL SECTOR DENTAL
Disponibilidad inmediata
Experiencia en atención telefónica.
Conocimientos de ofimática a nivel usuario.
Máis información:      http://www.trabajando.es/empleos/oferta/48342/ref/5841JA9674986642BAA6AA6EA05682569E7C7A707A745C9E929A5078806A406C506458BAA04C4864827A9C68B6B6A6589A4494BA62648E42B4589E44608CAE54124EB04040441?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=mailing-apoyo

24/7/12

FISIOTERAPEUTA PARA RESIDENCIA XERIÁTRICA

Se busca fisioterapeuta para cubrir vacaciones en residencia geriátrica en Septiembre.
Horario de 9:00 a 14:00.
Funciones propias del fisioterapeuta.
Salario según convenio.
Interesados enviar curriculum a fisiovillalba@hotmail.com

CONVOCADA UNHA PRAZA DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO


A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (11 meses) de técnico especialista de laboratorio. Grao superior.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 6 de agosto de 2012. 
Máis información www.udc.es


   

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar


RESOLUCIÓN D/008/2012, do 18 de xullo de 2012, do director do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín, pola que se modifica a Resolución D/006/2012, do 25 de xuño, pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (CPD03). Curso académico 2012/13.

23/7/12

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTEIRO DE MADEIRA

Empresa de Castroverde a través da CEL publica unha oferta de emprego pa CARPINTEIRO DE MADEIRA.
- Contrato de duración determinada con posiilidades de amoliación.
- Valórase experiencia previa.
- Interesados enviar CV indicando en Asunto "CARPINTEIRO" a: empleo@celugo.es

Aberto o prazo da décimo terceira edición do Premio Aresa ao Desenvolvemento Rural

O premio abre a convocatoria aos proxectos de creación de empresas orientadas á mellora do medio rural

 O Premio Aresa de Desenvolvemento Rural recoñece e incentiva a investigación e o desenvolvemento mediante o apoio á traxectoria persoal ou á actividade empresarial ou institucional innovadora e xeradora de riqueza e benestar no ámbito agrogandeiro, como elementos fundamentais para mellorar a calidade de vida das persoas que traballan no medio rural galego.

Apoio á creación de emprego no medio rural
Nesta ocasión, a convocatoria inclúe como destinatarios do premio aqueles proxectos de creación de empresas orientadas á mellora do medio rural. Deberán ser proxectos de orixe galega, que ofrezan produtos para Galicia, nos que se valorará a capacidade para crear emprego, ademais de que sexa viable e que incorpore a perspectiva da investigación, o desenvolvemento e a innovación. Deste xeito, como subliñou Álvaro Rodríguez Eiras, o premio quere mostrar a súa sensibilidade coa situación actual no contexto económico e, particularmente, no medio rural.
 
Poden concorrer a este galardón persoas, grupos de investigación, institucións, asociacións, empresas ou calquera outra entidade que contribúa co seu labor ao desenvolvemento da economía rural galega. Nesta edición o xurado valorará especialmente os proxectos que baseen a súa actividade nos principios do I+D+i, e tamén os que a súa posta en marcha supoña a creación de novos postos de traballo.
 
Este ano o prazo de presentación de candidaturas permanecerá aberto ata o día 19 de outubro. As persoas interesadas poden achegar a correspondente documentación nos rexistros da USC nos campus de Lugo e Santiago. A resolución do xurado darase a coñecer a finais do mes de decembro deste ano, e a entrega do galardón realizarase nun acto público a finais de xaneiro ou comezos de febreiro de 2013. O premio leva aparellada unha dotación económica de 10.000 euros para o gañador.
 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: ACCESO A CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2012 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120723/AnuncioG2017-100712-0001_gl.html

PRÁCTICAS EN ENDESA


Prácticas  remuneradas en Endesa para estudantes de periodismo, comunicación, filoloxía hispánica e clásica.
Máis información: http://www.canalfue.tv/videos/es/43/la-oferta-del-dia-endesa