11/5/12

FAO: ESTADÍSTICO SUPERIOR

Vacante na FAO para Roma
Posto: Estadístico Superior
Período: 3 anos
Requisitos:
 • Título universitario superior en Estadística, Economía, Ciencias Sociales ou unhaa disciplina técnica afín
 • Dez anos de experiencia pertinente en  análise estadística aplicada a estudos económicos e sociais, incluidas as avaliacións da seguridade alimentaria (un doctorado poderá substituír dous anos da experiencia esixida)
 • Coñecemento práctico del inglés e coñecemento limitado doutro idioma da Organización (árabe, chinés,
  español, francés o ruso)
Prazo de presentación de solicitudes: ata  15 de xuño
Máis información: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC2080_Srev.pdf

54º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: "Caminando juntos hacia un nuevo envejecimiento"

Inicio: 6-6-2012   Finaliza: 8-6-2012

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) junto con la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría organizan el 54 Congreso que este año será en Santiago de Compostela

Localidad: Santiago de Compostela. A Coruña
Organiza: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Contacto: Grupo Pacífico. Pº del General Martínez Campos, 44 1º
Teléfono: 91 383 60 00
Fax: 91 302 39 26
Email: geriatriasantiago2012@pacifico-meetings.com

OFERTA DE EMPREGO: DOCENTE/FORMADOR CURSO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (Lugo)

Requisitos: Enxeñeiro Técnico Agrícola Forestal
Experiencia mínima: 1 ano
Formación en aptitudes pedagóxicas (CAP, Formador de Formadores...)

Interesados contactar:  info@contecfor.com ou no  teléfono 982 231 280
 

10/5/12

O MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS CONVOCA BOLSAS PARA TITULADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS OU ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS


Duración: 1 ano, prorrogable por outro ano máis.
Dotación económica: 1.300 € mensuais
O prazo de presentación das solicitudes será de quince días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación desta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». (Saiu no BOE do día 3 de maio)

CONCELLO DE BEGONTE: Resolución para prover unha praza de Traballador/a social

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6221.pdf

Curso sobre formación en desfibrilación semiautomática externa (DESA) para persoal non sanitario.

O curso vai dirixido ao persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil e ás/aos profesionais dos servizos municipais de protección civil (grupos municipais de intervención rápida Grumir e outros servizos municipais de intervención en emerxencias).
  Requisitos de participación: os/as solicitantes deberán:
1. Ser membros dos servizos de emerxencias e protección civil que dispoñan de equipo de desfibriladores externos.
2. Ter realizado con anterioridade o curso básico de protección civil e un curso de segundo nivel.
3. Acreditar a súa categoría profesional o primeiro día do curso mediante un certificado da súa xefatura de persoal.
4. Desenvolvemento da actividade.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 26 de abril de 2012 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias, no próximo curso académico 2012-2013.

ACREDITACIÓN DA EXPERIENCIA PROFESIONAL (Consellería de Educación)

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos 

Máis información:  http://www.edu.xunta.es/fp/listaxe_definitiva_admitidos_2012

Publicación dos lugares e sedes de realización das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio 
Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/4725

9/5/12

BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO PÚBLICO

Máis información: http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal

FORZAS ARMADAS E ESCALA SUPERIOR DE OFICIAIS DA GARDA CIVIL

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012
Relación de prazas:
 • Militares de carreira: 246
 • Militares de complemento: 5
 • Escala de oficiais: 509
 • Escalas técnicas:28
 • Escala de oficiais enfermeiros: 25
 • Escala de suboficiais: 1101
Prazas para acceso a unha relación de servizos de carácter permanente:
 • Militares de Complemento: 32
 • Militares de Topa e Marinería: 85
Garda Civil: Escala Superior de Oficiais:
 • Ingreso directo ao centro de formación: 80
 • Acceso á escala: 65
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5992.pdf

CONVOCATORIA PREMIOS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)

Modalidades:
 • Artes visuais
 • Comic e ilustración
 • Deseño
 • Interpretación musical
 •  Composición de música contemporánea
 • Narrativa e poesía
 • Propostas escénica
Os premios van dende os 6.000 € ata a exposición da obra
Prazo de presentación solicitudes: 30 días naturais
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/05/09/pdfs/BOE-A-2012-6210.pdf

CONSELLOS PARA BUSCAR TRABALLO POR INTERNET E NON SER ESTAFADO

ADECCO ofrece 10 consellos a ter en conta para buscar traballo de forma segura por internet.

Máis información: http://www.educaweb.com/noticia/2012/04/20/buscas-trabajo-internet-adecco-te-ofrece-10-consejos-encontrar-ofertas-fiables-15450.html

8/5/12

Buscan tradutores de inglés e español para unha revista de medicina e ciencias do deporte.
Os interesados ou interesadas pódense n poner en contacto co director Vicente Martínez de Haro vicente.martinez@uam.es

Máis información: http://www.portalparados.es/actualidad/22002/Buscan-traductores-de-ingles-y-espanol-para-una-revista-de-medicina-y-ciencias-del-deporte

CURSO AFD EN LUGO

Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial

Centro:  CIFP POLITECNICO DE LUGO
Data de inicio:   05/2012 
Horas do curso: 768
 Requisitos: menores de 30 anos
Ter o título ESO ou equivalente e CELGA 2
 

PROGRAMACIÓN PARA A MOCIDADE 1º SEMESTRE 2012.CONCELLO DE LUGO

Para acceder á oferta formativa do Concello de Lugo tes que ter entre 14 e 35 anos; estar censado no Concello de Lugo ou estudar ou traballar en Lugo.
Máis información: http://www.lugo.es/cs/Satellite?pagename=Lugo/Page/LugoInicio

7/5/12

FUNDACIÓN MAPFRE: IV Convocatoria Nacional de axudas á formación dirixida a estudantes con discapacidade

A convocatoria está aberta a os estudantes con discapacidade de calquera das universidades españolas e centros de formación profesional regrada, matriculados en:
 • Titulacións de carácter oficial de 1º e 2º Ciclo (Licenciaturas, Diplomaturas e Enxeñerías), estudos de Grao e Cursos de Acceso para maiores de 25 e 45 anos.
 • Postgrados Oficiais (Máster e Doctorado) e Títulos Propios de Máster, Especialista Universitario e Experto Universitario.
 • Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior.
 • Ensinanzas de Réxime Especial: Artísticas, de Idiomas ou Deportivas.
Aberto o prazo de inscrición: 3 de maio ata o 15 de xuño de 2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE: CONVOCATORIA BOLSAS DE MOBILIDADE PROGRAMA ´SENECA

Dirixidas a estudantes de duniversidades españolas ou de centros de formación superior.

Máis información: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/grado/seneca/seneca-2012.html

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPREGADOS/AS MENORES DE 30 ANOS

Cursos subvencionados polo FSE, para desempregados menores de 30 anos, a través de teleformación e impartidos pola empresa Sinergia:
  Para participar hai que enviar a solicitude cuberta e asinada,  fotocopia do DNI e a  tarxeta de demanda de demandante de emprego.

Enxeñeiro xefe de deseño Fórmula 1

O equipo de Fórmula Un Marussia busca un enxeñeiro  xefe de deseño  a través de Monster.

Máis información: http://ofertas-empleo.monster.es/Senior-Design-Engineer-%E2%80%93-Formula-1-trabajo-Banbury-UK-Espa%C3%B1a-108756188.aspx

BANCO SANTANDER: OFRECE 5000 BOLSAS DE PRÁCTICAS PARA UNIVERSITARIOS EN PYMES

Máis información: http://www.portalparados.es/iniciativa/21989/El-Banco-de-Santander-ampliara-a-5000-las-becas-de-practicas-para-universitarios-en-pymes

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Universia.html 

CONCELLO DE BEGONTE: TRABALLADOR/A SOCIAL

ANUNCIO de publicación das bases para a provisión dunha praza de traballador/a social.
No BOP de Lugo número 93, correspondente ao día 23 de abril de 2012, publícanse integramente as bases para a provisión dunha praza de traballador/a social, do cadro de persoal funcionario deste concello, acceso libre, mediante o sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

BOLSAS PARA LICENCIADOS EN DEREITO, CIENCIAS ECONÓMICAS OU EMPRESARIAIS E PERIODISMO

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 11 de abril de 2012, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se convocan becas de formación para el programa de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios para el ejercicio 2012.
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6153.pdf

CONCELLO DE CERVANTES: CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO DE TRACTORISTA EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL

 Lugar e prazo de presentación de solicitudes: Cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no
BOP. Se o último día fora sábado finalizará ao luns seguinte. As solicitudes presentaránse de conformidade co
establecido nas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 25 de abril de 2012 que
estarán a disposición dos interesados nas oficinas do Concello, podéndose consultar , así mesmo, no taboleiro
de anuncios
Proceso de selección.: Concurso de méritos.