30/3/12

CONCELLO DE LUGO: CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA

CONCELLO DE LUGO: CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA

Bases convocatoria: BOP LUGO Nº 075, 30 XANEIRO DE 2012

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6424_1.pdf#PAGE%3d4

CURSOS DE CONDUCIÓN SEGURA PARA MOZOS/AS DE 18 A 35 ANOS

PTC IMPARTE CURSOS DE CONDUCIÓN SEGURA PROMOVIDOS POLA XUNTA DE GALICIA.

Comezarán o día 21 de abril no circuito da Pastoriza.
Prezo: 68 € (51 € co carné xove)
Dirixidos a persoas entre 18 e 35 anos

CURSO DA UNED: "LA PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE EL ÁMBITO FAMILIAR Y EL TIEMPO LIBRE"

OFERTA DE CURSOS DA UNED LUGO

CURSO DA UNED: "LA PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE EL ÁMBITO FAMILIAR Y EL TIEMPO LIBRE".
Impártese entre os días 23 e 25 de abril.

Máis información sobre a oferta formativa da UNED Lugo: http://unedlugo.wordpress.com/category/extension-universitaria/cursos/

29/3/12

CELGA: REMATA O PRAZO PARA INSCRIBIRSE

O DÍA 3 REMATA PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS PROBAS DO CELGA PARA O ANO 2012 ( CONVOCATORIAÚNICA ).

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120117/AnuncioC3F1-100112-10863_gl.html

BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO PÚBLICO

 060 BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO PÚBLICO

Máis información: http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal

REMATA O PRAZO (30 MARZO) PARA INSCRIBIRSE NAS PROBAS POR LIBRE DA ESO PARA ADULTOS

REMATA O PRAZO O DÍA 30 PARA INSCRIBIRSE NAS PROBAS (POR LIBRE) PARA OBTER O TÍTULO DE ESO.

CONVÓCANSE PROBAS PARA OBTER O TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS. O PRAZO ESTÁ ABERTO DENDE O 20 ATA O 30 DE MARZO.


Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

REMATA O PRAZO (31 MARZO) CONVOCATORIA PARA O RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL


  REMATA O PRAZO  (31 MARZO)  CONVOCATORIA PARA O RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL (DENDE O 1  ATA O 31 DE MARZO)

- Operacións básicas de restaurante e bar (axudante de camareiro e axudante de bar).

- Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial ( caldeireiro-tubeiro, tubeiro industrial, tubeiro naval).

 Máis información: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional;jsessionid=EA0A30C1EFD9E52BB3ACD396D6F16432

26/3/12

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ: CONVOCATORIA DE 2 PRAZAS: 1 PSICÓLOGO/A, 1 TRABALLADOR/A SOCIAL

O CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ CONVOCA DÚAS PRAZAS POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
- 1 PSICOLOGO/A
- 1 TRABALLADOR/A SOCIAL.

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/21/pdfs/BOE-A-2012-3925.pdf

COMPETENCIAS CLAVE: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

Máis información: http://traballo.xunta.es/opencms/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/competencias_clave/listaxe_persoas_admitidas_cc_26_03_2012.pdf

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SECTOR DA LOUSA E DA PIZARRA

Convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral  en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
  As unidades de competencia, con indicación do número de persoas candidatas a avaliar para cada unha delas, son as recollidas no anexo I desta resolución:ANEXO I
Relación de unidades de competencia convocadas, títulos de formación
profesional e certificados de profesionalidade dos cales forma parte e número máximo de persoas candidatas que se van avaliar
Código
Unidades de competencia
Número máximo de persoas candidatas que se avaliarán
Certificado de profesionalidade
Título de formación profesional inicial
UC1910_2
Construír a cobertura con tella e lousa
50

Ciclo medio técnico en construción
UC1911_2
Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións
50
UC1360_2
Controlar a nivel básico riscos en construción
50
Sede do procedemento
Provincia
Centro
Enderezo
Teléfono
Ourense
Asociación Nacional de Colocadores de Pizarra
R/ Constitución, 15-baixo
O Barco de Valdeorras (Ourense)
988 32 53 0


Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120326/AnuncioCA05-160312-13625_gl.html

SERGAS: ABERTAS AS LISTAS PARA DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL

SERGAS: ABERTAS AS LISTAS PARA DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
1. Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica.
2. Traballador/a Social.
3. Logopeda.
4. Técnico/a superior en Prevención de Riscos Laborais.
5. Técnico/a de grao medio en Prevención de Riscos Laborais. 

SERGAS: ABERTO PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN LABORAL PARA DIFERENTES CATEGORÍAS

SERGAS: ABERTO PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN LABORAL PARA DIFERENTES CATEGORÍAS:

-Enfermeiro/a
-Enfermeiro/a da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias-061
- Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón-matroa)

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120326/AnuncioG0003-200312-13654_gl.html

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: CONCURSO DE ACCESO A CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Universidade da Coruña
RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2012 pola que se corrixen erros na Resolución do 20 de febreiro de 2012, pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

UNIVERSIDADE DE VIGO: PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE T´ÉCNICO ESPECIALISTA EN ANÁLISE INSTRUMENTAL

Resolución do 27 de febreiro de 2012, da Universidade de Vigo, pola que se convocan probas selectivas para a provisión dunha praza da categoría de técnico especialista de análise instrumental.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120326/AnuncioU500-190312-13645_gl.html

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. ANUNCIO DE CONVOCATORIA E APROBACIÓN DAS BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DUN VIXILANTE-GUÍA (DISCAPACITADO) QUE PRESTARÁ OS SEUS SERVIZOS CON CARÁCTER TEMPORAL Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

ANUNCIO DE CONVOCATORIA E APROBACIÓN DAS BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A
SELECCIÓN DUN VIXILANTE-GUÍA (DISCAPACITADO) QUE PRESTARÁ OS SEUS SERVIZOS CON CARÁCTER
TEMPORAL Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.
 Algúns dos requisitos son:
- Posuír o Título académico de graduado en educación secundaria ou equivalente. No caso de Titulación
obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación
- Ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de minusvalidez igual ou superior ao
33%.


Prazo de presentación das instancias: 10 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6397_1.pdf#PAGE=23